GJENNOMFØRTE PLASSERINGER PÅ NOK 200 MILLIONER


NOT FOR DISTRIBUTION TO U.S. NEWS WIRE SERVICES OR
FOR DISSEMINATION IN THE UNITED STATES

Codfarmers har gjennomført de rettede
plasseringene av en aksjeemisjon og et konvertibelt
obligasjonslån annonsert 13. november 2007.
Bruttoprovenyet fra de rettede plasseringene ble på
NOK 200 millioner.Bruttoproveny fra aksjeemisjonen beløper seg til
NOK 100 millioner. Tegningskursen ble satt til NOK
29 per aksje og totalt 3 448 200 aksjer blir dermed
utstedt i emisjonen, noe som utgjør ca. 20,4 % av
antallet utestående aksjer før emisjonen. Oppgjør
for de nye aksjene ventes å finne sted på eller
rundt 28. november 2007.

Bruttoprovenyet fra det konvertible
obligasjonslånet beløper seg til NOK 100
millioner.
Obligasjonslånet vil ha fire års løpetid. Lånet har
prioritet som annen usikret gjeld, og obligasjonene
vil kunne konverteres til aksjer i Codfarmers.
Lånet forrentes med 0% rente de to første årene,
for så å rentebelastes med 15% årlig rente som
betales halvårlig og etterskuddsvis de to siste
årene. Første rentebetaling vil være 2,5 år etter
opptrekksdatoen. Konverteringskursen vil være på
NOK 40.6 per aksje, og kan være gjenstand for
justeringer. Obligasjonene vil utstedes og
tilbakebetales til 100 % av pålydende. Lånet
forventes å bli trukket opp på eller rundt 30.
november 2007.

Øystein Steiro, konsernsjef i Codfarmers, sier i en
kommentar `Vi er stolt av den sterke støtten fra
finansmarkedet til den akselererte
forretningsplanen, spesielt med tanke på den
usikkerheten som man nå opplever i finansmarkedet.
Nettoprovenyet fra de rettede plasseringene vil bli
brukt til å finansiere Selskapets akselererte
vekstplan, inkludert biomassevekst mot et årlig
slaktevolum på ca. 30.000 tonn i 2011, investering
i integrert stamfisk-, yngel- og settefiskanlegg
for å realisere en kapasitet på 10 millioner yngel
og 5 millioner settefisk årlig, samt til å
finansiere oppgraderingen av det spesialiserte
pakke og filleteringsanlegget for torsk`.

Plasseringene ble overtegnet, og Styret er svært
fornøyd med resultatet. Codfarmers har nå en sterk
og diversifisert aksjonærstruktur, som inkluderer
norske og internasjonale institusjonelle investorer
av høy kvalitet, og Selskapet har fått økt
finansielle styrke til å opprettholde sin posisjon
som den ledende aktøren i utviklingen av oppdrett
av torsk.

Selskapet vil også gjennomføre en
tegningsrettsemisjon av opptil 1 million nye
aksjer. Tegningskursen i tegningsrettsemisjonen vil
være den samme som i den rettede emisjonen
beskrevet ovenfor, NOK 29 per aksje. Selskapets
aksjonærer per 27. november vil motta
tegningsretter basert på sin aksjebeholdning per
den datoen. Investorer som ble tildelt aksjer i den
rettede emisjonen eller obligasjoner i det
konvertible lånet vil ikke motta tegningsretter.

Emisjonene og opptak av det konvertible
obligasjonslånet er betinget av
generalforsamlingsgodkjennelse i Selskapet og av at
Oslo Børs godkjenner et prospekt for opptak til
notering av de aksjene som utstedes i den rettede
emisjonen og for tegningsrettsemisjonen. Selskapet
har innkalt til ekstraordinær generalforsamling den
27. november 2007.

Plasseringene ble tilrettelagt av DnB NOR Markets.


Oslo, 19. november 2007

Codfarmers ASA

For mer informasjon, vennligst kontakt:
Øystein Steiro Konsernsjef Tlf: +47 22 40 33 91
Michael Malling Finansdirektør Tlf: +47 22 40 33 94

Om oss

67º NorthAbove the Arctic Circle...Codfarmers is a leading company in the new industry of cod farming. Located above the Arctic Circle, our farms provide the best combination of stable low temperatures, strong currents and ocean shelter required to grow premium quality Atlantic Cod.Through six harvest generations, Codfarmers has acquired a proven track record producing top quality farmed cod in large volumes. Our global focus and extensive commercial network allow us to fulfil the daily needs of discerning customers and consumers worldwide.We set ourselves ambitious goals for sustainable aquaculture, fish welfare and social responsibility, in line with our Responsible COD Culture programme. Codfarmers is listed on the Oslo Stock Exchange.