DnB: 4,1 milliarder kroner i overskudd i 2001

DnB: 4,1 milliarder kroner i overskudd i 2001 · DnB oppnådde et overskudd i 2001 på 4 100 millioner kroner, 82 millioner høyere enn året før. Driftsresultat før tap og skatt utgjorde 5 196 millioner kroner, mot 5 012 millioner i 2000. · Resultatet per aksje ble 5,29 kroner, mot 5,16 kroner i 2000. Tilsvarende resultater uten goodwill-avskrivninger utgjorde henholdsvis 5,47 og 5,33 kroner. · Styret foreslår et utbytte på 2,40 kroner per aksje, en økning på 15 øre fra 2000. DnB-konsernet oppnådde i 2001 en egenkapitalavkastning på 15,8 prosent og en kjernekapitaldekning på 8,8 prosent. Konsernsjef Svein Aasers kommentar: - Jeg er tilfreds med at DnB har oppnådd solide resultater i et krevende år som 2001. DnBs stilling er styrket gjennom omfattende omstilling og effektivisering, og vi er i rute med uttak av kostnadssynergiene etter Postbanken-fusjonen. Veksten fortsetter når det gjelder både utlån, nettorente og totale inntekter. Samtidig øker premieinntektene i Vital. - Ved årsskiftet tok vi et viktig skritt i retning av å bli en av de ledende kapitalforvaltere i Norden. Med kjøpet av Skandia Asset Management har vi skaffet oss et godt utgangspunkt for å gjøre kapitalforvaltning til et viktig vekstområde i DnB, sier Svein Aaser. Inntekter DnB-konsernet oppnådde en økning i netto renteinntekter på 777 millioner kroner fra 2000 til 2001. Inntektsøkningen skyldtes at innskudd og utlån vokste og mer enn oppveide reduserte rentemarginer. Økt interbank- aktivitet bidro også til høyere renteinntekter. Netto andre driftsinntekter ble redusert med 426 millioner kroner til 5 325 millioner i 2001. Reduksjonen skyldtes i første rekke fallet i aksjemarkedet, som har svekket inntektsutviklingen, i første rekke på livsforsikring, fondsforvaltning og omsetning av og investeringer i aksjer. Til tross for nedgang i slike inntekter utgjorde andre driftsinntekter likevel 40 prosent av konsernets samlede inntekter i 2001, mot 44,3 prosent i 2000. DnBs resultatandel fra Vital etter goodwill-avskrivninger ble redusert fra 345 millioner kroner i 2000 til 238 millioner i 2001. Vitals resultatnedgang skyldtes uroen i finansmarkedet gjennom store deler av 2001. Finansinntektene viste imidlertid en god utvikling i siste del av 2001, og Vital kunne tilføre en del av overskuddet til kundene, i tillegg til garantert avkastning. Vital hadde god vekst i antall kunder og premieinntekter i 2001. I 2001 ble omsetningen av aksjer og fondsforvaltning redusert, noe som førte til at provisjonsinntektene sank med 403 millioner kroner til 2 710 millioner i forhold til året før. Konsernet oppnådde 1 168 millioner kroner i kursgevinster på valuta og finansielle instrumenter i 2001, en reduksjon på 350 millioner i forhold til 2000. Nedgangen skyldtes reduserte gevinster på investeringer i aksjer. DnB Markets' inntekter fra handel med valuta- og renteinstrumenter gikk derimot opp. Salg av virksomhet og driftsmidler i forbindelse med utkontraktering av bankens IT-drift ga en gevinst på 299 millioner kroner, mens salget av Postbankens Betalingssentral ga 230 millioner i gevinst. DnBs investering i Storebrand ble i 2001 nedskrevet med 358 millioner kroner. Investeringen vurderes som en langsiktig strategisk investering. Gevinster ved salg av andre langsiktige aksjeinvesteringer brakte netto kostnadsføring ned i 332 millioner kroner. Driftskostnader Driftskostnadene utgjorde 8 128 millioner kroner i 2001. Økningen fra året før var på 168 millioner. Innføringen av merverdiavgift på tjenester fra 1. juli 2001 økte kostnadene med 121 millioner kroner. Dersom goodwill-avskrivningene holdes utenom, ble de ordinære kostnadenes andel av ordinære inntekter redusert fra 60,1 prosent i 2000 til 59,8 prosent i 2001. Rasjonaliseringstiltak og effektiviseringsarbeid reduserte kostnadene med 493 millioner kroner sammenlignet med året før. Lønnsoppgjørene og høyere resultatbasert lønn økte personalkostnadene med 219 millioner kroner. Prisøkning og økt aktivitet i konsernets forretningsområder ga en økning i kostnadene på 144 millioner kroner. Videre økte DnB investeringene til informasjonsteknologi og Internett-løsninger med til sammen 183 millioner kroner i fjor. Ved utgangen av 2001 utgjorde DnB-konsernets bemanning 6 932 årsverk, mot 7 052 ett år tidligere. I regnskapet for 2001 er det avsatt 85 millioner kroner til DnB-ansattes fond. Avsetningen per ansatt er den samme som året før. Tap og problemengasjementer Tap på utlån og garantier utgjorde 178 millioner kroner i 2001, mens det i 2000 ble netto inntektsført 241 millioner fra tidligere tapsavsetninger. Tapene i 2001 tilsvarte 0,06 prosent av utlån ved utgangen av året. Normalisert tapsnivå på porteføljen er beregnet til 0,32 prosent. DnBs engasjement i Kværner var gjenstand for særskilt oppfølging i 2001, og DnB var aktivt med i forhandlingene om en løsning for selskapet. Avtalen om refinansiering av Kværner innebærer at DnB, på samme måte som de øvrige kreditorene, har gitt avkall på deler av fremtidig renteinntekt på engasjementet. Den neddiskonterte forskjellen mellom ordinær rente og avtalt rente utgjorde 108 millioner kroner for DnBs engasjement, og ble belastet regnskapet for 2001 som tap. Netto problemengasjementer ble redusert med 0,1 milliarder kroner i 2001 til 2,7 milliarder ved utgangen av 2001. Overvåkingen av engasjementer med høy risiko er likevel økt. Skatt Skattekostnaden for 2001 utgjorde 587 millioner kroner. Fremtidig skattekostnad for DnB-konsernets regnskap er anslått til 25 prosent. Den relativt lave skattebelastningen i 2001 skyldtes blant annet at det ble avsagt endelig dom i den såkalte preferansekapitalsaken i favør av Den norske Bank. Forvaltet kapital og kapitaldekning Ved utgangen av 2001 forvaltet DnB-konsernet til sammen 460 milliarder kroner. Eiendeler i konsernets balanse utgjorde 358 milliarder kroner, forvaltningskapitalen i Vital 72 milliarder, og fond og annen formuesforvaltning 37 milliarder. Ved årets begynnelse forvaltet DnB til sammen 445 milliarder kroner. Veksten i 2001 var sterkest i bankens balanse, mens veksten i Vital og innenfor forvaltning ble påvirket av den svake utviklingen i aksjemarkedene. Sparemidler forvaltet av DnB-konsernet økte fra 278 til 297 milliarder kroner i 2001. Økningen var størst innenfor tradisjonell banksparing. Til tross for uroen i finansmarkedet og fall i aksjekurser økte forsikringstakerfond i Vital med 4 milliarder kroner i 2001, mens midler forvaltet av DnB Investor og DnB Kapitalforvaltning ble redusert med 3 milliarder som følge av redusert verdi på aksjefondene. Utlånene økte i løpet av fjoråret fra 253 til 275 milliarder kroner. Bankinnskuddene utgjorde 192 milliarder kroner ved utgangen av året, og var 16 milliarder høyere enn ett år tidligere. Innskuddsdekningen var 69,6 prosent, som var nær det samme som ved inngangen til året. Konsernet hadde en kjernekapitaldekning på 8,8 prosent ved utgangen av 2001, mot 7,5 ved inngangen til året. Opptak av 3,6 milliarder kroner i fondsobligasjoner som er godkjent som kjernekapital har bidratt til å øke kjernekapitalandelen med om lag ett prosentpoeng. Kjøpet av Skandia Asset Management (SAM) vil redusere den formelle kjernekapitalen med om lag 0,8 prosentpoeng gjennom fradrag for goodwill i konsernets beregnede kjernekapital. Kjøpet vil gjennomføres når de nødvendige godkjennelser fra de respektive land foreligger. Slike godkjennelser ventes å foreligge innen utgangen av andre kvartal i år. 4. 4. Året Året kvartal kvartal Beløp i millioner kroner 2001 2000 2001 2000 Renteinntekter 6 283 6 450 25 474 22 987 Rentekostnader 4 125 4 522 17 475 15 767 Netto rente- og 2 158 1 928 7 999 7 221 kredittprovisjonsinntekter Utbytte 3 11 60 242 Andel resultat fra Vital 304 81 238 345 Provisjonsinntekter m.v. 936 1 000 3 712 3 847 Provisjonskostnader m.v. 218 202 1 002 734 Netto gevinster på valuta og 245 559 1 168 1 517 finansielle instrumenter Diverse ordinære driftsinntekter 132 152 1 120 519 Gevinster ved salg av varige 14 1 30 15 driftsmidler Netto andre driftsinntekter 1 417 1 602 5 325 5 751 Lønn og andre ordinære 950 911 3 667 3 493 personalkostnader Generelle 620 757 2 533 2 575 administrasjonskostnader Avskrivninger 109 127 476 459 Diverse ordinære driftskostnader 347 358 1 376 1 352 Restrukturering, nedskrivninger, 77 65 75 81 etc. Sum driftskostnader 2 104 2 219 8 128 7 960 Driftsresultat før tap og skatt 1 471 1 311 5 196 5 012 Netto tap/(tilbakeføringer av 245 (85) 178 (241) tap) på utlån m.v. Netto tap på langsiktige 1 3 332 5 investeringer i verdipapirer Driftsresultat 1 224 1 393 4 687 5 248 Skattekostnad 321 232 587 1 230 Resultat for perioden 903 1 161 4 100 4 018 Resultat per aksje 1,17 1,49 5,29 5,16 Utvannet resultat per aksje 1,17 1,48 5,26 5,14 Gjennomsnittlig 372 427 350 617 367 366 341 428 forvaltningskapital Balanser DnB-konsernet 31. des. 31. des. Beløp i millioner kroner 2001 2000 Eiendeler Kontanter og fordringer på sentralbanker 2 820 8 387 Utlån til og fordringer på 16 854 20 798 kredittinstitusjoner Brutto utlån til kunder 279 101 256 693 - Spesifiserte tapsavsetninger (1 764) (1 871) - Uspesifiserte tapsavsetninger (2 115) (2 115) Netto utlån til kunder 275 222 252 707 Overtatte eiendeler 98 76 Sertifikater og obligasjoner 38 809 35 439 Aksjer m.v. 3 453 2 711 Eierinteresser i Vital og tilknyttede 3 825 3 616 selskaper Immaterielle eiendeler 929 1 375 Varige driftsmidler 2 512 2 866 Andre eiendeler 10 450 12 565 Forskuddsbetalinger og opptjente inntekter 3 217 3 667 Sum eiendeler 358 190 344 208 Gjeld og egenkapital Gjeld til kredittinstitusjoner 34 920 51 322 Innskudd fra kunder 191 575 175 430 Verdipapirgjeld 75 878 63 919 Annen gjeld 14 420 17 578 Påløpte kostnader og forskuddsbetalte 2 330 2 747 inntekter Avsetninger til forpliktelser 1 412 1 192 Ansvarlig lånekapital 11 820 8 105 Aksjekapital 7 706 7 787 Fond 18 130 16 127 Sum gjeld og egenkapital 358 190 344 208 Alle tall er foreløpige og ureviderte. Profit and loss accounts DnB Group 4th 4th Full Full quarter quarter year year Amounts in NOK million 2001 2000 2001 2000 Interest income 6 283 6 450 25 474 22 987 Interest expenses 4 125 4 522 17 475 15 767 Net interest income and credit 2 158 1 928 7 999 7 221 commissions Dividends 3 11 60 242 Net profit from Vital 304 81 238 345 Commissions and fees receivable 936 1 000 3 712 3 847 Commissions and fees payable 218 202 1 002 734 Net gain on foreign exchange and 245 559 1 168 1 517 financial instruments Sundry ordinary operating income 132 152 1 120 519 Gains on the sale of fixed 14 1 30 15 assets Net other operating income 1 417 1 602 5 325 5 751 Salaries and other ordinary 950 911 3 667 3 493 personnel expenses Administrative expenses 620 757 2 533 2 575 Depreciation 109 127 476 459 Sundry ordinary operating 347 358 1 376 1 352 expenses Restructuring, write-downs, etc. 77 65 75 81 Total operating expenses 2 104 2 219 8 128 7 960 Pre-tax operating profit before 1 471 1 311 5 196 5 012 losses Net losses/(reversals) on loans, 245 (85) 178 (241) guarantees, etc. Net loss on long-term securities 1 3 332 5 Pre-tax operating profit 1 224 1 393 4 687 5 248 Taxes 321 232 587 1 230 Profit for the period 903 1 161 4 100 4 018 Earnings per share 1.17 1.49 5.29 5.16 Diluted earnings per share 1.17 1.48 5.26 5.14 Average total assets 372 427 350 617 367 366 341 428 Balance sheets DnB Group 31 Dec. 31 Dec. Amounts in NOK million 2001 2000 Assets Cash and deposits with central banks 2 820 8 387 Lending to and deposits with credit 16 854 20 798 institutions Gross lending to customers 279 101 256 693 - Specified loan-loss provisions (1 764) (1 871) - Unspecified loan-loss provisions (2 115) (2 115) Net lending to customers 275 222 252 707 Repossessed assets 98 76 Commercial paper and bonds 38 809 35 439 Shareholdings etc. 3 453 2 711 Investments in Vital and associated companies 3 825 3 616 Intangible assets 929 1 375 Fixed assets 2 512 2 866 Other assets 10 450 12 565 Prepayments and accrued income 3 217 3 667 Total assets 358 190 344 208 Liabilities and equity Loans and deposits from credit institutions 34 920 51 322 Deposits from customers 191 575 175 430 Securities issued 75 878 63 919 Other liabilities 14 420 17 578 Accrued expenses and prepaid revenues 2 330 2 747 Provisions for commitments 1 412 1 192 Subordinated loan capital 11 820 8 105 Share capital 7 706 7 787 Equity reserves 18 130 16 127 Total liabilities and equity 358 190 344 208 All figures are preliminary and unaudited. ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på foelgende hjemmeside: http://www.waymaker.net Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/02/14/20020214BIT00370/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/02/14/20020214BIT00370/bit0002.pdf

Dokumenter og linker