Skogen er vinneren i Klimameldingen

Regjeringen la onsdag frem den etterlengtede stortingsmeldingen om klimapolitikken. I meldingen fra regjeringen får skogen en viktig plass.  – Vi gratulerer landbruks- og matminister Lars Peder Brekk og registrerer med stor tilfredshet at skogen endelig har fått sin rettmessige plass i norsk klimapolitikk. Det var fantastisk å høre flere statsråder og partiledere snakke om skog som et av de viktigste virkemidlene i klimapolitikken, sier styreleder i Det norske Skogselskap, Johan C. Løken.

Ved fremleggelsen av klimameldingen kom det frem at regjeringen vil opprettholde eller øke karbonlageret gjennom en aktiv og bærekraftig skogpolitikk, blant annet gjennom styrket innsats innen skogplanteforedling, økt plantetetthet og gjeninnføring av forbudet mot hogst av ungskog, samt å styrke skogvernet. Regjeringen vil også legge frem en strategi for økt skogplanting.

– For oss som har jobbet for en skogstrategi i 25 år, er det ikke til å legge skjul på at dette er en stor dag. Vi er veldig glade for at regjeringen nå for alvor ser hvilket fantastisk klimapotensial som ligger i god skogsforvaltning, og vi gleder oss til å bidra med det vi kan når blant annet strategien for økt skogplanting skal settes ut i live, sier Johan C. Løken.

Regjeringen vil følge rådene fra FNs klimapanel om å føre en aktiv og bærekraftig skogforvaltning, og presenterer i Klimameldingen flere tiltak som skal bidra til dette:

  • Skogarealet skal økes, gjennom tilplanting av skog på nye områder. Det skal samtidig utvikles miljøkriterier for dette. Det er også et mål å redusere avskogingen som skjer i Norge knyttet til omdisponeringer av større skogarealer til for eksempel alpinanlegg og veier.
  • Karbonlageret i skogen skal økes, gjennom en aktiv, bærekraftig skogpolitikk som blant annet inkluderer styrket innsats innen skogplanteforedling, økt plantetetthet og gjeninnføring av forbud mot hogst av ungskog, samt ved å styrke skogvernet.
  • Bidra til økt karbonopptak gjennom gjødsling av den best egnede skogen. Også på dette området skal det utvikles miljøkriterier.
  • Utrede en ordning med frivillige klimatiltak i skog. Blant annet skal muligheten for å lage samarbeidsavtaler med grunneiere om etablering av klimaskoger utredes.
  • Bedre incentivene for uttak av råstoff til bioenergi. Det skal legges særlig vekt på å ta ut mer hogstavfall som greiner og topper (GROT).
  • Sikre mer bevisste valg av klimavennlige konstruksjonsmaterialer i byggsektoren, for eksempel trematerialer som kan gi mindre klimagassutslipp i en livsløpssammenheng, enn andre tradisjonelle materialer.

For mer informasjon eller ytterligere kommentarer, kontakt styreleder i Det norske Skogselskap:
Johan C. Løken (tel: 90 74 75 24).


Om Det norske Skogselskap
Det norske Skogselskap er en ideell medlemsorganisasjon som ønsker at alle mennesker skal oppleve skog som en verdifull kilde til livskvalitet. Organisasjonens mål er å fremme forståelse for skogens mangesidige betydning. Som verdiskaper, som avgjørende i klimakampen og som tradisjonsbærer.