DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2007

Solid resultatøkning for DnB NOR DnB NOR oppnådde et driftsresultat før nedskrivninger og skatt i andre kvartal på 4,0 milliarder kroner, som er en økning på 19,5 prosent i forhold til tilsvarende periode i fjor. Fullstendig melding og vedlegg på www.newsweb.no DnB NOR oppnådde et driftsresultat før nedskrivninger og skatt i andre kvartal på 4,0 milliarder kroner, som er en økning på 19,5 prosent i forhold til tilsvarende periode i fjor. Hovedtall: · Driftsresultatet før nedskrivninger og skatt ble 4,0 milliarder kroner (3,4) · Resultatet ble 3,4 milliarder kroner (2,9) · Kostnadene utgjorde 49,1 prosent av inntektene (50,7) · Egenkapitalavkastningen ble 20,4 prosent (19,2) · Resultat per aksje ble 2,50 kroner (2,11) · Kjernekapitaldekningen inklusive 50 prosent av resultatet for perioden ble 7,4 prosent (6,9) (Tall for tilsvarende periode i 2006 i parentes.) - Vi opplever en sterk utvikling i alle markeder, både i Norge og internasjonalt. Inntektene øker mer enn kostnadene både hjemme og ute, og nedskrivninger og mislighold ligger fortsatt på et lavt nivå. Etter en periode med fall i marginene ser vi også at presset på marginene nå avtar, kommenterer konsernsjef Rune Bjerke. Konsernets totale inntekter økte med 15,7 prosent sammenlignet med andre kvartal 2006. Kostnadsutviklingen bærer preg av høyere lønns- og pensjonskostnader samt økte investeringer i produktutvikling og nyetableringer i utlandet. Kostnadsgraden ble redusert fra 50,7 til 49,1 prosent. I den norske virksomheten er kostnadsgraden redusert til 47,8 prosent. DnB NOR kjøpte den polske banken BISE Bank gjennom sitt deleide datterselskap DnB NORD i slutten av 2006. Konsesjon ble gitt i april, og DnB NORD eier nå 91,9 prosent av BISE Bank. I juni inngikk DnB NOR avtale om kjøp av Svensk Fastighetsförmedling AB og ble med det Nordens største aktør innen eiendomsmegling. Virksomheten utenfor Norge stod i andre kvartal for 13 prosent av konsernets totale inntekter, mot under ti prosent for ett år siden. - Veksten i den internasjonale virksomheten skjer med god lønnsomhet, påpeker Bjerke. Gjennomsnittlige utlån økte med 122 milliarder kroner eller 16,6 prosent i forhold til året før. Veksten kommer i hovedsak innenfor godt sikrede boliglån og lån til næringslivet med relativt lav risiko. Utlånsmarginene har falt med 0,26 prosentpoeng det siste året, mens innskuddsmarginene har økt med 0,21 prosent. Høyere volumer gjorde at netto renteinntekter økte med 438 millioner kroner. Også andre inntekter viser en sterk økning det siste året. Andre driftsinntekter utgjorde 3,7 milliarder kroner i kvartalet, en økning på 643 millioner kroner. - Vi har oppnådd en betydelig økning i inntektene fra livvirksomheten, fra bankens aksjeinvesteringer, vår corporate finance- virksomhet og fra salg av spare- og forsikringsprodukter, sier Rune Bjerke. Nedskrivninger på utlån og garantier utgjorde 140 millioner kroner i andre kvartal 2007. Netto misligholdte og nedskrevne engasjementer utgjorde 0,44 prosent av netto utlån ved utgangen av kvartalet, som var en nedgang fra 0,60 prosent året før. DnB NOR inngikk i juli avtale om salg av hovedkontoret på Aker Brygge som et ledd i planen om å selge alle konsernets bankbygninger. Gevinsten på 860 millioner kroner vil bli inntektsført i tredje kvartal 2007. DnB NOR Boligkreditt tok opp sitt første obligasjonslån med fortrinnsrett i juli. Obligasjonene fikk AAA-rating. Pressemelding, kvartalsrapport, presentasjon og Supplementary Information for Investors and Analysts er vedlagt på www.newsweb.no

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner