DNB ASA iverksetter nytt program for tilbakekjøp av egne aksjer

For å legge til rette for en optimalisering av kapitalsituasjonen til selskapet, har DNB ASA besluttet å iverksette et tilbakekjøpsprogram for opp til 0,5% av aksjene i selskapet, tilsvarende ca. 8,1 millioner aksjer.

Tilbakekjøpsprogrammet vil bli gjennomført basert på fullmakten gitt av DNB ASAs ordinære generalforsamling 25. april 2017, hvor det ble besluttet at DNB ASA kan kjøpe tilbake opp til 1,5% av selskapets aksjer. DNB ASA kan på et senere tidspunkt beslutte å iverksette nye tilbakekjøpsprogram, opp til den øvre grensen på 1,5% som ble godkjent av den ordinære generalforsamlingen.

Opp til ca. 5,4 millioner av aksjene i tilbakekjøpsprogrammet vil bli kjøpt tilbake i det åpne markedet. De resterende aksjene vil bli innløst fra staten ved Nærings- og fiskeridepartementet, i henhold til en avtale mellom DNB ASA og staten, men er betinget av godkjennelse fra DNB ASAs ordinære generalforsamling i 2018. Ifølge avtalen skal staten innløse aksjer på proporsjonal basis, slik at dens nåværende eierandel i DNB ASA på 34,00% forblir uendret etter gjennomføringen av tilbakekjøpsprogrammet.

DNB ASA vil be den ordinære generalforsamlingen i 2018 om godkjennelse til å slette aksjene som blir kjøpt tilbake i det åpne markedet, samt innløsning av et proporsjonalt antall aksjer fra staten. Innløsningen av aksjer fra staten vil bli gjort mot betaling tilsvarende den volumvektede gjennomsnittsprisen på aksjene som har blitt kjøpt tilbake i det åpne markedet, inkludert en rentekompensasjon og en avtalt justering for eventuelt utbytte på de innløste aksjene i tilbakekjøpsperioden.

For mer informasjon, henviser DNB ASA til protokoll fra DNB ASAs ordinære generalforsamling den 25. april 2017, tilgjengelig på www.dnb.no.

Investorkontakter: 

Rune Helland, leder for Investor Relations, tlf. 977 13 250
Amra Koluder, SVP Investor Relations, tlf. 977 35 378

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner