DNB ASA iverksetter nytt program for tilbakekjøp av egne aksjer

For å legge til rette for en optimalisering av selskapets kapitalsituasjon, har DNB ASA besluttet å iverksette et nytt tilbakekjøpsprogram. Tilbakekjøpsprogrammet omfatter opp til 1,5 % av aksjene i DNB ASA beregnet etter gjennomføring av den vedtatte kapitalnedsettelsen knyttet til tilbakekjøpene utført før den ordinære generalforsamlingen i 2018, noe som tilsvarer ca. 24,1 millioner aksjer.

Tilbakekjøpsprogrammet vil bli gjennomført basert på fullmakt fra DNB ASAs ordinære generalforsamling gitt 24. april 2018 og godkjennelse fra Finanstilsynet gitt 4. juni 2018. Generalforsamlingen besluttet at DNB ASA kan kjøpe tilbake opp til 3,5 % av selskapets aksjer, kalkulert på grunnlag av aksjekapitalen etter gjennomføringen av den vedtatte kapitalnedsettelsen. I medhold av fullmakten fra generalforsamlingen og godkjennelsen fra Finanstilsynet kan DNB ASA på et senere tidspunkt beslutte å iverksette nye tilbakekjøpsprogram, som kan omfatte opptil 0,5 % av selskapets aksjer. Ytterligere tilbakekjøpsprogram, opp til den øvre grensen på 3,5 %, kan iverksettes dersom det først innhentes tillatelse fra Finanstilsynet.

Opp til ca. 15,9 millioner av aksjene i tilbakekjøpsprogrammet kan bli kjøpt tilbake i det åpne markedet. I tillegg vil det i henhold til en avtale mellom DNB ASA og staten bli innløst et forholdsmessig antall på opp til ca. 8,2 millioner aksjer fra staten ved Nærings- og fiskeridepartementet. Innløsningen av statens aksjer forutsetter vedtak om sletting fra DNB ASAs ordinære generalforsamling i 2019. Ifølge avtalen, skal staten innløse aksjer på proporsjonal basis, slik at statens nåværende eierandel i DNB ASA på 34,00 % forblir uendret etter gjennomføringen av tilbakekjøpsprogrammet.

DNB ASA vil be den ordinære generalforsamlingen i 2019 om godkjennelse til å slette aksjene som blir kjøpt tilbake i det åpne markedet, samt innløsning av et proporsjonalt antall aksjer fra staten. Innløsningen av aksjer eiet av staten vil bli gjort mot betaling tilsvarende den volumvektede gjennomsnittsprisen på aksjene som har blitt kjøpt tilbake i det åpne markedet som ledd i tilbakekjøpsprogrammet, inkludert en rentekompensasjon og en avtalt justering for eventuelt utbytte på de innløste aksjene i tilbakekjøpsperioden.

For mer informasjon, henviser DNB ASA til protokoll fra DNB ASAs ordinære generalforsamling den 24. april 2018, tilgjengelig på www.dnb.no.

For ytterlig informasjon, vennligst kontakt:

Rune Helland, leder for Investor Relations, tlf. 23 26 84 00 / 977 13 250

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12. 

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner