DNB ASA øker rammen for tilbakekjøp av egne aksjer

Report this content

Den 24. oktober 2019 iverksatte DNB ASA et tilbakekjøpsprogram som omfatter opp til 0,5 prosent av selskapets aksjer, tilsvarende 7 901 506 aksjer. DNB ASA har så langt kjøpt tilbake ca. 78 prosent av de aksjene som omfattes av dette tilbakekjøpsprogrammet.                                

DNB ASA har nå besluttet å øke rammen på tilbakekjøpsprogrammet, slik at programmet totalt omfatter opp til 1,0 prosent av aksjene i selskapet, tilsvarende 15 803 012 aksjer.

Bortsett fra økningen av rammen, vil tilbakekjøpsprogrammet gjennomføres slik det fremgår av børsmelding sendt 24. oktober 2019 (tilgjengelig på www.newsweb.no).

Tilbakekjøpsprogrammet gjennomføres for å legge til rette for en optimalisering av selskapets kapitalsituasjon, og er basert på fullmakt fra DNB ASAs ordinære generalforsamling gitt 30. april 2019 og godkjennelse fra Finanstilsynet gitt 27. juni 2019. Fullmakten fra generalforsamlingen er gyldig i 12 måneder regnet fra generalforsamlingens beslutning.

I henhold til fullmakten fra generalforsamlingen skal aksjene kjøpes til en kurs på mellom 10 og 250 kroner per aksje. Tilbakekjøpsprogrammet vil senest bli avsluttet ultimo mars 2020.

Opp til ca. 10,4  millioner av aksjene vil bli kjøpt tilbake i det åpne markedet. I henhold til avtale mellom DNB ASA og staten ved Nærings- og fiskeridepartementet vil en forholdsmessig andel av statens aksjer innløses, slik at statens nåværende eierandel i DNB ASA på 34 prosent forblir uendret etter gjennomføringen av tilbakekjøpsprogrammet.

DNB ASA vil be den ordinære generalforsamlingen i 2020 om godkjennelse til å slette aksjene som blir kjøpt tilbake i det åpne markedet og innløse aksjer eid av staten. Innløsningen av aksjer vil bli gjort mot betaling tilsvarende den volumvektede gjennomsnittsprisen på aksjene som har blitt kjøpt tilbake i det åpne markedet som ledd i tilbakekjøpsprogrammet, inkludert en rentekompensasjon og en avtalt justering for eventuelt utbytte på de innløste aksjene i tilbakekjøpsperioden.

For mer informasjon, henviser DNB ASA til protokoll fra DNB ASAs ordinære generalforsamling den 30. april 2019, tilgjengelig på www.dnb.no.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

For ytterlig informasjon, vennligst kontakt:
Rune Helland, leder for Investor Relations, tlf. 977 13 250

Abonner