DNB-konsernets basisswap-effekter i tredje kvartal

DNB-konsernet vil i tredje kvartal 2012 regnskapsføre om lag 570 millioner kroner i negative effekter av basisswapper knyttet til innlån. I tredje kvartal 2011 ble det regnskapsført positive effekter på 1 398 millioner. Den tilsvarende effekten var minus 2 432 millioner kroner i første kvartal 2012 og pluss 1 078 millioner i andre kvartal 2012. Basisswapper er derivatkontrakter som inngås i forbindelse med langsiktig finansiering i internasjonale kapitalmarkeder hvor valutaen konverteres til norske kroner. Markedsverdiendringen av basisswapper vil kunne variere betydelig avhengig av utviklingen i finansmarkedene, og regnskapsmessig vil dette medføre volatilitet i resultatregnskapet fra kvartal til kvartal. Dette er sikringsinstrumenter, og sett over instrumentenes løpetid er markedsverdiendringene null. De regnskapsmessige effektene vil derfor reverseres over tid.

Kontaktpersoner Investor Relations:
Jan Erik Gjerland, +47 46930410
Trond Sannes Marthinsen, +47 23268403 eller +47 99034820

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12. 

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner