DNB Livsforsikring – Egenkapitalens belastning for langt liv øker

DNB Livsforsikring ASA mottok brev fra Finanstilsynet den 2. april om «Retningslinjer for oppreservering og anvendelse av overskudd for å dekke økte avsetninger i kollektiv pensjonsforsikring».

Brevet inneholder en avklaring på at DNB Livsforsikring kan benytte meravkastningen ut over den garanterte renten til å finansiere oppreserveringsbehovet for langt liv, men med en varighet på inntil syv år fra og med året 2014, en økning på to år i forhold til opprinnelig plan meddelt av Finanstilsynet.

DNB Livsforsikring har i dag en kapitalforvaltningsstrategi som innebærer en forventet avkastning de neste tre årene for fripoliser i området 4,5-5,0 % og noe i overkant av 4,0 % for ytelsespensjon. Kundenes andel av avsetninger for langt liv innenfor Offentlig marked var i hovedsak ferdig finansiert ved utgangen av 2013, slik at kun egenkapitalbidraget gjenstår.

Oppnås forventet avkastning i hele oppreserveringsperioden, vil eiers belastning være om lag 36 % av det totale oppreserveringsbehovet på 13,3 milliarder kroner. Dette er over de 20 % som Finansdepartementet mente var en rimelig belastning for eiers regning, og som er lagt til grunn i DNB Livsforsikrings investorkommunikasjon. 36 % utgjør om lag 4,8 milliarder kroner (eller en årlig belastning på ca 0,7 milliarder kroner), mens 20 % utgjorde om lag 2,6 milliarder kroner, altså en merbelastning på totalt ca. 2,2 milliarder kroner i 7 års perioden (eller en årlig belastning på ca. 0,3 milliarder kroner).

Estimert egenkapitalbelastning ved ulike avkastningsnivåer fremkommer av tabellen under. Som følge av beslutningen om å avvikle Offentlig marked vil et egenkapitalbidrag på om lag 0,3 milliarder kroner bli kostnadsført i sin helhet innen utgangen av 2015, hvorav om lag 0,1 milliarder kroner vil bli kostnadsført i første kvartal 2014. For fripoliser og ytelsespensjon for bedriftsmarkedet vil egenkapitalbidraget fordeles tilnærmet lineært over syvårsperioden forutsatt lik avkastning hvert år.

Fremtidig avkastning er den faktoren som avgjør hvor høy egenkapitalbelastningen blir. Tabellen under viser sensitiviteter basert på ulik avkastning for fripoliser og ytelsespensjon bedriftsmarked hensyntatt egenkapitalbelastningen på 0,3 milliarder kroner innenfor Offentlig marked, men ikke hensyntatt tidligere eierbelastning på 0,3 milliarder kroner for fripoliser: 

Avkastning Mrd. kroner eierbidrag over syv år 1) Mrd. kroner eierbidrag per år 1) Prosentvis eierbidrag 1)
4,0 % 6,8 1,0 51 %
Snitt avkastning 4,8 0,7 36 %
4,5 % 4,3 0,6 32 %
5,0 % 3,2 0,5 24 %
5,5 % 2,8 0,4 21 %

1)     Inkludert bortfall av overskuddsdeling for fripoliser.

I lys av Solvens II vil DNB Livsforsikring også etter dette være et godt kapitalisert selskap og i henhold til plan være tilfredsstillende på vei mot en solvensgrad på over 100 % når Solvens II blir implementert 1. januar 2016.

Ytterligere detaljerte tabeller for oppreserveringsbehovet og egenkapitalens bidrag for underporteføljene fripoliser, ytelsespensjon for bedriftsmarkedet og offentlig marked vil bli gjort tilgjengelig på DNBs hjemmesider www.dnb.no/ir

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Anders Skjævestad, adm.dir. for DNB Livsforsikring ASA, tlf. 934 07403
Jan Erik Gjerland, Investor Relations for DNB, tlf.: 23 26 84 08

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner