DNB Livsforsikring AS - overgangseffekter ved nye skatteregler

Report this content

DNB Livsforsikring AS er et heleid datterselskap av DNB ASA. Det er i fjerde kvartal 2018 foretatt følgende resultatføringer og disponeringer med betydning for selskapets resultat:

Ved lov av 20. desember 2018 vedtok Stortinget nye skatteregler, med tilhørende overgangsregler, for livsforsikrings- og pensjonsforetak med virkning for 2018. De nye reglene medfører skattlegging av inntekter og kostnader knyttet til eiendeler i kollektivporteføljen og investeringsvalgporteføljen. Overgang til nye regler er regulert i overgangsbestemmelser, hvor skattemessige verdier og forpliktelser per 31. desember 2018 fastsettes i tråd med regnskapsreglene. Endringer i skattemessige verdier er skattepliktige eller fradragsberettiget i inntektsåret 2018.

Basert på vår vurdering og forståelse av de nye skatteregler med tilhørende overgangsregler, vil overgangen gi et skattemessig tap for DNB Livsforsikring. Dette medfører at selskapet vil ha en skatteinntekt på om lag 4 milliarder kroner for 2018. Skattedirektoratet har den 20. desember gitt en prinsipputtalelse på deres forståelse av overgangsreglene som kan oppfattes som avvikende.

Regnskapsmessige effekter for DNB ASA vil være en resultateffekt i fjerde kvartal på om lag 4 milliarder, som føres som en inntekt under skattekostnader. Det vil ikke være noen kapitaleffekt for DNB konsernet før beløpet eller deler av beløpet eventuelt utbetales som utbytte til DNB ASA. Utdeling av utbytte vurderes ved avslutning av årsregnskapet i DNB Livsforsikring AS og besluttes i generalforsamlingen i DNB Livsforsikring i april 2019. Det er flere elementer som vil inngå i denne vurderingen. Blant annet selskapets utbyttepolitikk, fremtidig markedsutvikling og selskapets skatteposisjon.

For ytterlig informasjon, vennligst kontakt:

Rune Helland, leder for Investor Relations, tlf. 23 26 84 00 / 977 13 250
Thomas Midteide, konserndirektør Media & Marketing, tlf. 962 32 017
Anders Skjævestad, administrerende direktør DNB Liv, tlf. 934 07 403

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12. 

Abonner