DnB NOR: Sterk vekst for DnB NOR i 2007

DnB NOR oppnådde et driftsresultat før nedskrivninger og skatt på 3,6 milliarder kroner i fjerde kvartal, som er en bedring sammenlignet med tilsvarende periode i 2006 til tross for finansuroen. Resultat for perioden var 5,1 milliarder kroner (3,4). Veksten i utlån og innskudd var på henholdsvis 17,2 og 13,4 prosent i 2007. Mer enn 15 prosent av inntektene kommer nå fra internasjonal virksomhet. Fjerde kvartal 2007 Driftsresultat før nedskrivninger og skatt økte med 0,9 prosent til 3,6 milliarder kroner (3,6) Resultatet økte med 49,6 prosent til 5,1 milliarder kroner (3,4) Egenkapitalavkastningen ble 28,4 prosent (21,5) Kostnadene ekskl. tildeling til ansatte utgjorde 51,9 prosent av inntektene (50,4) Kjernekapitaldekningen ved utgangen av perioden ble 7,2 prosent (6,7) (Tall for fjerde kvartal 2006 i parentes) - Vi konstaterer at de fundamentale økonomiske forholdene i Norge fortsatt er gode, og at DnB NOR gjør det godt. Solide bedrifter og husholdninger, kombinert med lav arbeidsledighet og sterk lønnsvekst, gir grunnlag for en betinget optimisme for fremtiden på tross av den finansielle uroen vi nå opplever, sier konsernsjef Rune Bjerke i DnB NOR. Som følge av uroen i finansmarkedene regnskapsførte DnB NOR et urealisert kurstap på obligasjoner og andre renteinstrumenter på 658 millioner kroner i kvartalet. Tapene ventes å bli tilbakeført over en periode på knappe tre år. Driftskostnadene i konsernet økte med 15,7 prosent før tildeling til ansatte som følge av høy aktivitet, internasjonal vekst og engangskostnader. Kostnadsgraden var 51,9 prosent når det justeres for tildeling til ansatte og avvikling av ansattefondene. Nedskrivninger på utlån og garantier er fortsatt på et lavt nivå. Resultatet i fjerde kvartal inkluderer gevinst ved salg av bankbygg på 1 470 millioner kroner. Året 2007 Driftsresultat før nedskrivninger og skatt økte med 7,7 prosent til 15,1 milliarder kroner (14,1) Resultatet økte med 27,2 prosent til 15,0 milliarder kroner (11,8) Egenkapitalavkastningen ble 22,0 prosent (19,5) Kostnadene ekskl. tildeling til ansatte utgjorde 50,6 prosent av inntektene (50,1) Resultat per aksje ble 11,08 kroner (8,74) Foreslått utbytte per aksje for 2007 er 4,50 kroner, en økning på 12,5 prosent fra 2006. (Tall for 2006 i parentes) - Vi har levert et solid resultat for 2007, og vi er på god på vei mot å realisere vårt mål om et resultat før nedskrivninger og skatt på 20 milliarder kroner i 2010. Hele organisasjonen har lagt ned en betydelig arbeidsinnsats, og på tross av finansuroen, konstaterer jeg at DnB NOR har en sterk stilling i en robust økonomi, sier Bjerke. Gode konjunkturer bidro til høy vekst i utlån og salg av andre bankprodukter. Veksten i inntekter var på 10,9 prosent. Et stigende rentenivå og sterk volumvekst førte til at netto renteinntekter ble styrket gjennom året og vokste med 16,9 prosent. Netto urealiserte kurstap knyttet til kredittmarginendringer på investeringer i obligasjoner og andre renteinstrumenter utgjorde for året 1 258 millioner kroner. Kurstapet ventes å bli reversert over restløpetiden, som i gjennomsnitt er i underkant av tre år. Uroen i finansmarkedene i 2007 resulterte også i et stramt marked for tilførsel av likviditet. DnB NORs likviditetssituasjon var imidlertid god gjennom 2007, og konsernet ble ikke påvirket i vesentlig grad. Sterk internasjonal vekst - Internasjonalt fortsetter vi å utvikle vår virksomhet basert på lønnsom vekst. Vi er i dag størst i Norden innen eiendomsmegling og styrket gjennom 2007 vår internasjonale tilstedeværelse og konkurransekraft på flere områder, sier Bjerke. Ved utgangen av 2007 kom 15,5 prosent av inntektene fra internasjonal virksomhet. I 2007 etablerte DnB NOR en filial i Houston, USA, som hovedsakelig vil konsentrere seg om energimarkedet. Det ble også besluttet å åpne en filial i Santiago, Chile, der store deler av virksomheten vil bli rettet mot fiskeri. I tillegg er det besluttet etablering av representasjonskontorer i Aten i Hellas og Mumbai i India. Gjennom kjøp av den svenske eiendomsmeglerkjeden Svensk Fastighetsförmedling AB ble DnB NOR Nordens største eiendomsmeglerforetak. Det er etablert et boliglånstilbud til svenske bankkunder for å skape en svensk kundebase og et langsiktig inntektsgrunnlag for konsernet. Kjøpet av SalusAnsvar, som distribuerer finansprodukter til medlemmer av interesseorganisasjoner i Sverige, er en del av denne satsingen. Kontaktperson: Konserndirektør kommunikasjon Trond Bentestuen: tlf: +47 22 48 16 91 mob: +47 950 28 448 Kvartalsrapport, presentasjon og Supplementary Information for Investors and Analysts kan lastes ned fra www.dnbnor.com

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner