DnB NOR første kvartal 2008: Robust drift - resultatet påvirket av internasjonal finansuro

Uroen i de internasjonale finansmarkedene bidro til at DnB NORs driftsresultat før nedskrivninger og skatt i første kvartal ble 1,5 milliarder kroner, ned fra 3,8 milliarder i fjor, i hovedsak som følge av verdijusteringer på obligasjoner og aksjer. Den underliggende driften i konsernet var god, med en styrking av netto renteinntekter på 26 prosent, god inntektsutvikling fra kundehandel, kontrollert kostnadsutvikling og lave nedskrivninger på utlån. Første kvartal 2008 * Driftsresultatet før nedskrivninger og skatt utgjorde 1,5 milliarder kroner (3,8) * Resultatet var 1,1 milliarder kroner (2,9) * Egenkapitalavkastningen ble 5,7 prosent (17,2) * Kostnadene utgjorde 74,3 prosent av inntektene (49,8) * Kjernekapitaldekningen inklusive 50 prosent av resultatet ble 7,0 prosent (7,6) (Tall for første kvartal 2007 i parentes) Fall i markedsverdier som følge av finansuroen medførte en samlet nedskrivning på 2,5 milliarder kroner i første kvartal. Av dette var 1,6 milliarder kroner urealiserte tap på bankens obligasjonsportefølje, mens eierinteresse i og garanti for obligasjonsporteføljen i Eksportfinans utgjorde 309 millioner kroner. Resultat i Vital og nedskrivninger på aksjeporteføljen i banken utgjorde til sammen 600 millioner kroner. Det påregnes ikke varige tap for noen av verdipapirene som inngår i obligasjonsporteføljene. - Finansuroen internasjonalt medførte økte kredittrisikomarginer, som også smittet over på obligasjoner av god kvalitet. DnB NORs obligasjonsporteføljer har meget god rating, og vi har ikke registrert økt kredittrisiko i porteføljene. Nedskrivninger som følge av kursfallet vil reverseres over obligasjonenes resterende løpetid. Tilgangen på finansiering er tilfredsstillende, og tilliten vi møter i finansmarkedene ble nylig bekreftet med oppgradering til AA-rating, sier konsernsjef Rune Bjerke. Dersom situasjonen i markedene stabiliserer seg, er et driftsresultat før nedskrivninger og skatt på samme nivå som i 2007 innenfor rekkevidde i 2008. - Vår underliggende drift og vekst er meget god. Vi har meget god kvalitet i våre kredittporteføljer og et målrettet kostnadsprogram som befester vår ambisjon om et driftsresultat før tap og skatt på 20 milliarder kroner i 2010, sier Bjerke. Den ordinære driften viste en solid utvikling i årets første kvartal. Til tross for uroen i finansmarkedet økte driftsresultat før nedskrivninger og skatt med 8 prosent i Bedrifts-marked og betalingstjenester, mens resultatet i Personmarked vokste med 18 prosent. DnB NORDs satsing i Danmark, Polen og Baltikum viste en resultatfremgang på 37 prosent i forhold til tilsvarende periode i fjor. Utlånsveksten siste tolv måneder utgjorde 18,1 prosent, og veksten i innskudd var 11,9 prosent. - Vi opplever fortsatt god utvikling i våre viktige markeder, både i volumer og lønnsomhet. Vi vokser i både personmarkedet og bedriftsmarkedet, og nedskrivningene på utlån er stadig på et lavt nivå, sier Bjerke. Kontaktperson: Konserndirektør kommunikasjon Trond Bentestuen: tlf: +47 22 48 16 91 mob: +47 950 28 448 Kvartalsrapport, presentasjon og Supplementary Information for Investors and Analysts kan lastes ned fra www.dnbnor.com

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner