DNB og SpareBank 1 Gruppen med avtale om forsikringsfusjon

Report this content

DNB og SpareBank 1 Gruppen inngikk 24. september en avtale om å slå sammen sine forsikringsvirksomheter, og vil med dette skape et av landets største forsikringsselskaper.

Sammenslåingen av forsikringsvirksomhetene vil skje ved at DNB Forsikring AS fusjonerer med SpareBank 1 Skadeforsikring AS. Det fusjonerte selskapet vil ha en tilnærmet komplett produktportefølje innenfor risikoforsikring til privat- og SMB-markedet.

Som et ledd i transaksjonen vil de individuelle personrisikoforsikringene fra DNB Livsforsikring AS og SpareBank 1 Forsikring AS (livselskapet), samt de bedriftsbetalte personrisikoforsikringene fra SpareBank 1 Forsikring AS, bli overført til det nye selskapet.

DNB ASA skal ha en eierandel på 35 prosent og SpareBank 1 Gruppen AS 65 prosent i det nye selskapet. DNB har i tillegg sikret en opsjon på å kjøpe seg opp til 40 prosent eierandel.

I fusjonsavtalen er det lagt til grunn et bytteforhold på 20 prosent for DNB ASA og 80 prosent for SpareBank 1 Gruppen AS. Dette bytteforholdet baserer seg på fremforhandlet markedsverdi av de to skadeforsikringsselskapene, inklusive verdien av overførte personrisikoprodukter.

I transaksjonen er det nye skadeselskapet verdsatt til 19,75 mrd. kroner, inklusive verdien av personrisikoprodukter som overføres fra respektive livselskaper til det nye selskapet. Tilsvarende verdi legges til grunn når DNB skal øke sin eierandel fra 20 til 35 prosent. Kjøpesummen for 15 prosent av aksjene vil derfor være 2,96 mrd. kroner. Totalt premievolum på personrisikoproduktene er om lag 3 mrd. kroner, med et resultat på om lag 0,5 mrd. kroner etter skatt. Pro-forma resultat etter skatt for det nye selskapet var i 2017 om lag 1,8 mrd. kroner, av dette utgjorde DNBs virksomhet omtrent 300m.

For DNB vil dette ved gjennomføring av transaksjonen innebære en resultatført gevinst på om lag 3mrd kroner i konsernregnskapet og en reduksjon i kjernekapitaldekningen (CET 1) for konsernet på rundt 30 basispunkter.

Partene vil i løpet av kort tid sette ned et interimstyre og utpeke leder for det nye selskapet. Fusjonen vil etter planen gjennomføres 1. januar 2019, forutsatt godkjenning fra myndighetene.

For ytterlig informasjon, vennligst kontakt:

Even Westerveld, informasjonsdirektør, tlf. 400 16 744
Rune Helland, leder for Investor Relations, tlf. 23 26 84 00 / 977 13 250 

Abonner