DNB satser på fornybar energi – utsteder grønn obligasjon

DNB har utstedt et grønt obligasjonslån på NOK 1 000 millioner, for å bidra til økt finansiering av prosjekter innen fornybar energi. Ingen andre kommersielle banker i Norden har gjort dette tidligere.

- Grønne obligasjoner er et veldig spennende virkemiddel, og med disse pengene kan vi finansiere en stor del av 14 utvalgte vindkraftprosjekter som DNB deltar i i Irland, England og Sverige. Vi tror markedet for grønne obligasjoner har en lys fremtid, og DNB vil gjerne bidra til dette, sier DNBs banksjef for energisektoren, Berit L. Henriksen.

DNB er den første nordiske forretningsbanken som utsteder en grønn obligasjon på sin egen balanse. Som en betydelig aktør innen finansiering av kraft og fornybarsektoren i Norge og internasjonalt, er DNB godt posisjonert for den sterke veksten som forventes innen fornybar energi, særlig innen sol, vind og vannkraft. DNBs grønne obligasjon vil bli notert på Oslo Børs, og inngå i en egen offentlig liste for grønne obligasjoner som nylig er opprettet der.

– Vi opplever en økende interesse blant institusjonelle investorer og private sparere rundt bærekraftige plasseringer, og noen investorer har også egne spesifikke «grønne» eller bærekraftige mandater for sin forvaltning, sier Henriksen. – Det betyr at grønne obligasjoner kan gi oss tilgang til nye og andre kapitalkilder enn når banken utsteder ordinære obligasjoner.

DNB har engasjert DNV GL for en uavhengig vurdering av om obligasjonen oppfyller anbefalinger ved utstedelse av grønne obligasjoner nedfelt i Green Bond Principles. DNV GL har bekreftet at så er tilfelle.

DNB Markets er tilrettelegger for obligasjonslånet. DNB Markets tilrettela i fjor det første «asset backed» grønne obligasjonslån i Sverige for vindkraftselskapet Arise AB.

Faktaboks:

  • En grønn obligasjon fra DNB har de samme egenskaper som en vanlig senior usikret DNB obligasjon, med det tillegg atprovenyet fra obligasjonen øremerkes til finansering av fornybar kraft.
  • En investor som kjøper DNBs grønne obligasjon, investerer derfor direkte i DNBs finansering av fornybar kraftproduksjon.
  • DNV GL har vurdert obligasjonen opp mot Green Bond Principles og bekrefter at DNBs grønne obligasjon følger anbefalingene.
  • Vindkraftprosjektene som denne obligasjonen er med å finansiere, har en forventet total installert kapasitet på 983 megawatt.
  • Av den årlige reduksjon i CO2 utslipp som realiseres fra kraftproduksjon fra vindmøllene, kan 205 171 tonn tilskrives DNBs finansiering. Besparelsen tilsvarer de årlige utslippene fra ca 85 000 biler.
  • Vindmøllene genererer årlig kraft tilsvarende 154 000 norske husholdningers forbruk i ett år.


Kontaktperson:
Even Westerveld, informasjonsdirektør, mobil +47 400 16 744

Mer informasjon om DNBs samfunnsansvar finner du her:

https://www.dnb.no/om-oss/samfunnsansvar.html

Tags:

Abonner