DNBNOR - DNB NOR: FØRST I NORGE MED BØRSNOTERT FOND

DnB NOR lanserer fredag 4. mars det første børsnoterte fondet i Norge; DnB NOR OBX. Fondet er etablert og forvaltes av DnB NOR Kapitalforvaltning, mens DnB NOR Markets vil stille løpende kjøps- og salgspriser og dermed være en såkalt `market maker`. Fondet er knyttet opp imot OBX-indeksen, som består av de 25 mest omsatte aksjene på Oslo Børs de siste seks månedene. Handling av denne indeksen har til nå hovedsaklig vært mulig gjennom børsnoterte futures og opsjoner. DnB NOR OBX legger nå forholdene til rette for å handle fondsandeler notert på Oslo Børs som omsettes av DnB NOR Markets eller av andre verdipapirforetak som er medlemmer av Oslo Børs. Produkt med flere muligheter DnB NOR OBX blir et fond med en avkastning direkte knyttet til det norske aksjemarkedet gjennom OBX-indeksen. Dette medfører at fondet vil gi et utbytte som er tilnærmet likt utbyttet fra de aksjene som er med i indeksen. - Vi tror at denne typen fond vil bli godt mottatt i Norge. Siden kundene bare vil betale vanlig kurtasje i tillegg til forvaltningsgebyret på 0,6 prosent pro anno, vil vår inntjening også være avhengig av stor omsetning, sier analytiker Paal Karstensen, leder for privatkundemarkedet i DnB NOR Markets. - Til forskjell fra andre fond, har DnB NOR OBX som målsetning kun å gi avkastning tilnærmet lik indeksen. Dette gir lavere kostnader fordi fondet ikke har aktiv forvaltning. Det gjøres ikke vurdering av enkeltselskapene, og andelen av disse selskapene i fondet vil være en konsekvens av indeksvektningen, sier Edward Wendel, investeringsdirektør for fondsvirksomheten i DnB NOR Kapitalforvaltning. DnB NOR OBX-fondet vil passe for kunder - som er svært aktive i sin egen porteføljeforvaltning - som ønsker risikospredning i forhold til egne enkeltplasseringer (fond er et kjent instrument som gir kostnadseffektiv tilpasning) - som ønsker en svært likvid eksponering mot Oslo Børs - som vil `shorte` (selge uten å eie) uten å måtte handle enkeltaksjer - som ønsker indeksavkastning - som tror markedet er effisient - at all informasjon ligger i aksjekursen og at det ikke er mulig å få en meravkastning ved å analysere selskaper http://www.newsweb.no/index.asp?melding_ID=103969

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner