DNBNOR - KAPITALFORHØY. ETTER UTØVELSE FRITTSTÅENDE TEGN.RETT.

KAPITALFORHØYELSE ETTER UTØVELSE AV FRITTSTÅENDE http://www.newsweb.no/index.asp?melding_ID=91015 TEGNINGSRETTER Generalforsamlingen i det tidligere DnB Holding ASA vedtok 27. april 2000 å utstede frittstående tegningsretter til ansatte i det tidligere DnB-konsernet. Tegningsrettene har en løpetid frem til 15. mars 2005. Tegningsrettene gir rett til å kreve utstedt aksjer i DnB NOR ASA til utøvelseskurs kr. 32,83. Generalforsamlingen i det tidligere DnB Holding ASA vedtok 27. april 2000 å utstede frittstående tegningsretter til ansatte i det tidligere DnB-konsernet. Tegningsrettene har en løpetid frem til 15. mars 2005. Tegningsrettene gir rett til å kreve utstedt aksjer i DnB NOR ASA til utøvelseskurs kr. 32,83. Et vilkår for utøvelse av tegningsrettene er at avkastningen på DnB NOR - aksjen minst tilsvarer gjennomsnittlig avkastning for en gruppe av sammenlignbare nordiske finansinstitusjoner. Dette vilkåret var oppfylt både for 2003 og 2004. Som følge av de ansattes utøvelse av tegningsretter i 2004 er aksjekapitalen i DnB NOR ASA økt med kr. 129.299.070 gjennom utstedelse av 12.929.907 nye aksjer, en økning på 0,98%. Aksjekapitalen er nå kr. 13.219.571.140, fordelt på 1.321.957.114 aksjer. Kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret. Oslo Børs har mottatt firmaattest.

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner