DNBNOR - ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Ordinær generalforsamling 25. april 2006 i DnB NOR ASA godkjente styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for 2005. Vedtaket omfattet også utdeling av utbytte for 2005 med 3,50 kroner per aksje til dem som var aksjeeiere per 25. april 2006 med utbetaling fra 8. mai 2006. Ordinær generalforsamling 25. april 2006 i DnB NOR ASA godkjente styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for 2005. Vedtaket omfattet også utdeling av utbytte for 2005 med 3,50 kroner per aksje til dem som var aksjeeiere per 25. april 2006 med utbetaling fra 8. mai 2006. Generalforsamlingen ga styret i DnB NOR ASA fullmakt til å kjøpe egne aksjer for samlet pålydende inntil 1.336.874.898 kroner svarende til 10 prosent av aksjekapitalen. Aksjene kan kjøpes i markedet over børs eller ved et samlet tilbud til aksjeeiere som eier mindre enn en børspost (100 aksjer). Hver aksje kan kjøpes til kurser mellom 10 og 125 kroner. Fullmakten er gyldig i 12 måneder fra dato for vedtaket. Ervervede aksjer skal innløses i henhold til reglene om kapitalnedsettelse. Det er inngått avtale med staten ved Nærings- og handelsdepartementet som innebærer at det ved innløsning av ervervede aksjer skal foretas en forholdsmessig innløsning av aksjer tilhørende staten slik at statens eierandel holdes konstant. Generalforsamlingen vedtok styrets forslag til vedtektsendring i vedtektenes § 7-3 punkt 3, annet avsnitt, vedrørende valg av kontrollkomité. http://www.newsweb.no/index.asp?melding_ID=126609

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner