DNBNOR - ORDINÆR GENERALFORSAMLING 21. APRIL 2005

Ordinær generalforsamling 21. april 2005 i DnB NOR ASA godkjente styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for 2004. Vedtaket omfattet også utdeling av utbytte for 2004 med 2,55 kroner per aksje til dem som var aksjonærer per 21. april 2005 med utbetaling fra 10. mai 2005. Ordinær generalforsamling 21. april 2005 i DnB NOR ASA godkjente styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for 2004. Vedtaket omfattet også utdeling av utbytte for 2004 med 2,55 kroner per aksje til dem som var aksjonærer per 21. april 2005 med utbetaling fra 10. mai 2005. Generalforsamlingen ga styret i DnB NOR ASA fullmakt til å kjøpe egne aksjer for samlet pålydende inntil 1.336.874.898 kroner svarende til 10 prosent av aksjekapitalen. Aksjene kan kjøpes i markedet over børs. Hver aksje kan kjøpes til kurser mellom 10,- og 100,- kroner. Fullmakten er gyldig i 12 måneder fra vedtaksdato. Ervervede aksjer skal innløses i henhold til reglene om kapitalnedsettelse. Det er inngått avtale med staten ved Nærings- og handelsdepartementet som innebærer at det ved innløsning av ervervede aksjer skal foretas en forholdsmessig innløsning av aksjer tilhørende staten slik at statens eierandel holdes konstant. Generalforsamlingen vedtok styrets forslag til vedtektsendringer med unntak av § 3-1 som det ble besluttet at skal ha følgende ordlyd: «Styret består av inntil 12 medlemmer som velges av representantskapet. Styret skal være allsidig sammensatt. Administrerende direktør og minst halvdelen av styrets medlemmer må være bosatt i riket, eller være statsborger i stat som er part i EØS-avtalen og bosatt i slik stat. Inntil fire av styrets medlemmer skal være ansatt i konsernet, hvorav ett skal være ansatt i konsernets livsforsikringsselskap. For disse medlemmer velges inntil fire varamedlemmer, ansatt i konsernet, hvorav ett skal være ansatt i konsernets livsforsikringsselskap. De ansatte styremedlemmer og varamedlemmer velges etter forslag fra de ansattes medlemmer av representantskapet. Valget av de øvrige styremedlemmer forberedes av valgkomiteen, kfr § 6-1. Styrets leder og nestleder velges særskilt av representantskapet for inntil to år av gangen. Styremedlemmene tjenestegjør i inntil to år. Varamedlemmene for de styremedlemmer som velges blant de ansatte har samme funksjonstid som vedkommende styremedlem. I stedet for styremedlem som trer ut før valgperioden er ute, velges ved første anledning nytt medlem for resten av perioden.» http://www.newsweb.no/index.asp?melding_ID=106687

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner