DNBNOR - OVERFØRING AV AKSJER

DnB NOR ASA - overføring av aksjer i DnB NOR Asset Management Holding (Sweden) AB til DnB NOR Kapitalforvaltning Holding AS DnB NOR ASA har i dag 26. september 2005 inngått avtale om overføring av samtlige aksjer i sitt heleide datterselskap DnB NOR Asset Management Holding (Sweden) AB (totalt 1.351.000 aksjer) til DnB NOR Kapitalforvaltning Holding AS (også heleid datterselskap av DnB NOR ASA). Overføringen skjer i samsvar med gjeldende regler om konserninterne transaksjoner. Vederlaget er kroner 1.087.916.000, dvs kroner 805,267 per aksje. Overføringen skjer med virkning fra 1. januar 2005, og er betinget av nødvendige tillatelser fra offentlige myndigheter i Norge og utlandet. Denne melding er gitt i henhold til verdipapirhandelloven § 3-1 første ledd annet punktum. Overføringen av aksjene i DnB NOR Asset Management Holding (Sweden) AB er uten betydning for DnB NOR ASAs finansielle stilling. http://www.newsweb.no/index.asp?melding_ID=113906

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner