Engangsgevinst i fjerde kvartal på grunn av endring i pensjonsordning

DNB har besluttet å endre den ytelsesbaserte pensjonsordningen som omfatter de fleste ansatte i den norske virksomheten til en innskuddsbasert pensjonsordning. Endringen er nødvendig for å tilpasse seg den norske pensjonsreformen og er gjennomført i samråd med de ansattes tillitsvalgte. Den nye ordningen vil bidra til økt forutsigbarhet og reduserte pensjonsforpliktelser. Fraregning av eksisterende pensjonsforpliktelse i fjerde kvartal 2015 innebærer en gevinst på om lag NOK 2 milliarder før skatt og vil fremstå som en reduksjon i pensjonskostnader. Dette vil også påvirke kapitaldekningen positivt.

For ytterligere informasjon, ta kontakt med Investor Relations i DNB:
Rune Helland : +47 23268400
Thor Tellefsen : +47 23268404

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12. 

Denne meldingen er sendt til deg fra DNB. Hvis du vil strykes fra våre lister, vennligst send en e-post til kommunikasjon@dnb.no

Besøk oss på dnb.no

Abonner