Finanstilsynet godkjenner nytt tilbakekjøp av aksjer

Godkjennelse av nytt tilbakekjøp av aksjer:

DNB ASAs ordinære generalforsamling vedtok 30. april 2019 å gi styret en ny fullmakt til å kjøpe tilbake egne aksjer. Fullmakten har en ramme på opp til 4,0 prosent av selskapets aksjekapital beregnet etter at den vedtatte kapitalnedsettelsen er gjennomført, hvorav 0,5 prosent bare kan benyttes for å ivareta sikringsformål i DNB Markets.

I etterkant av generalforsamlingen sendte DNB ASA søknad til Finanstilsynet om godkjennelse av tilbakekjøp av egne aksjer begrenset oppad til 2,5 prosent av aksjekapitalen, hvorav 0,5 prosent vil bli forbeholdt til sikringsformål i DNB Markets. Finanstilsynet har nå godkjent søknaden, under forutsetning av at kapitaldekningsmålet vil være oppfylt etter tilbakekjøpet. For ytterlig informasjon, vennligst kontakt:

Investorkontakt: Rune Helland, leder for Investor Relations, tlf. 23 26 84 00 / 977 13 250

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12. 

Abonner