Flomrisiko på store deler av Østlandet

Den kommende uken melder NVE om stor flomfare på Østlandet. Hedemark og områdene rundt Trysilelva er verst utsatt, men også deler av Oppland, Østfold og Akershus kan bli rammet.

- Alle bygninger og løsøre som forsikres mot brannskader blir automatisk også forsikret mot naturskader, men det er den enkelte forsikringstakers plikt til å avverge eller begrense skader. De som er skikkelig uheldige risikerer skader i millionstørrelsen, som i verste fall fører til at de må flytte fra boligen i lange perioder, sier skadeleder i DNB Skadeforsikring, Anne Stine Eger Mollestad.

De siste årene har vannskader i leiligheter, hus og hytter slått alle rekorder, og flom står for en betydelig andel av skadesakene. De største naturskadehendelsene i 2011 var flommen i Gudbrandsdalen og flommen i Gaula-vassdraget. Erstatningene etter naturskader i 2011 ble rekordhøye 2,3 milliarder kroner.

2012 var et normalår med totale skader på rundt 580 millioner kroner. Den største skaden var flommen «Frida» i Buskerud som hadde et skadeomfang på 318 millioner kroner. Skadeomfaget for 2013 er ventet til å bli det nest verste året med erstatningsutbetalinger på rundt 1, 5 milliarder.

- Vi har sett mer flom de siste årene, og mange områder som er regulert til bolig- eller næringsformål ligger svær utsatt til. Det er heller ikke alle kommuner som har kloakk og overvannsledninger som er tilstrekkelig utbygget for å ta hånd om økt fortetting i tettstedene kombinert med f.eks. store nedbørsmengder eller kraftig snøsmelting. Kommunene har ansvaret for at avløpssystemet funger, men mange steder er sluk og avløpsledningene kraftig underdimensjonert, mener Eger Mollestad.

Hold vannveier åpne
Du kan ta en rekke forholdsregler for å unngå å få vannskader. Ofte er det de enkle triksene som fungerer best.

- Stikkrenner og sluk må renses for at vannet skal renne unna. Se også til at avløp og kummer ikke blir demmet opp, og sørg for at vannet har fritt leide inn i avløpskommene. Ofte tar flomvannet med seg gjenstander som bidrar til å tette avløpssystemet, så derfor er det viktig å rydde bort ting, skrot og kvister fra hagen som lett kan blir tatt av vannmasser.

- For hytteeiere kan det være nyttig å holde øye med at småbekker ikke tar nytt løp. Dette fenomenet kalles kjøving, og skjer når bekker og vannårer i jorden er frosset. På våren vil smeltevann og bekkevann finne nye løp når snøsmeltingen begynner. Dette kan føre til ”flom ” inn i mange hytter, opplyser Eger Mollestad.

- Fjern også verdifulle gjenstander fra kjeller og garasje og sørg for at du står best mulig rustet til å takle flommen. Hold dører og vinduer til kjeller lukket, og i verste fall vurder å tette til med sandsekker. Har du eiendeler nær elv eller innsjø i området hvor det er varslet flom bør du vurdere å trekke det lenger unna bredden. Hver gang det er flom får vi inn mange unødvendige skader på biler, campingvogner og lignende som i motsetning til hus kan flyttes fra risikoområder. Erfaringsmessig er campingplasser utsatte fordi de ligger langs elvebredder eller innsjøer.

De som har vært rammet av flom og tilbakeslag før bør være ekstra på vakt. Har det skjedd en gang, kan det skje igjen. Derfor anbefaler vi å følge med på værmeldingene, slik at du får kunnskap om uvær som er på veg. 

Kontaktpersoner:
Skadeleder Anne Stine Eger Mollestad, tlf. 934 80 096
Kommunikasjonsrådgiver Vidar Korsberg Dalsbø, tlf. 993 80 389

Abonner