Inntektsvekst i DnB NOR og økte nedskrivninger i Latvia

DnB NORs resultat i tredje kvartal ble 2 493 millioner kroner, mens resultatet i tredje kvartal 2010 var 3 038 millioner. Inntektene økte med 803 millioner kroner sammenlignet med tilsvarende kvartal i fjor.

– Resultatet dette kvartalet er preget av turbulente finansmarkeder, noe som særlig trekker Vitals resultat ned. Samtidig har uroen i finansmarkedene gitt oss betydelige markedsverdiendringer på andre områder som veier opp for Vitals reduserte resultat. Det er også en positiv utvikling i den bankrelaterte virksomheten vår, sier konsernsjef Rune Bjerke.

DnB NOR fortsetter å ta markedsandeler. De gjennomsnittlige utlånsvolumene økte med 7,1 prosent fra tredje kvartal 2010. Utlånsmarginene ble redusert med 0,02 prosentpoeng i samme periode og var preget av fortsatt sterk konkurranse.

Økning i nedskrivninger
Nedskrivningene i tredje kvartal var generelt lave i den norskbaserte virksomheten. Nedskrivningene i Retail Norge ble redusert med 100 millioner kroner fra tredje kvartal 2010. Innenfor øvrige segmenter inklusive shipping var nedskrivningene fremdeles på et lavt nivå. Likevel økte de samlede nedskrivningene på utlån og garantier med 527 millioner kroner fra tredje kvartal 2010. En stor del av dette er knyttet til nedskrivninger på boliglånsporteføljen i Latvia.

– Latvia stod for nærmere 90 prosent av nedskrivningene i DnB NORD, vår baltiske virksomhet. Årsaken er at vi har gjennomført en revurdering av panteverdiene våre og konstaterer høyere kostnader ved overtagelse av boliger. Vi kommer til å styrke oppfølgingen av den latviske virksomheten og venter at nedskrivningene på utlån vil bli redusert, sier Bjerke.

Nedskrivningene for konsernet totalt var på 1 170 millioner kroner i tredje kvartal.

Godt resultat i årets tre første kvartaler
DnB NOR oppnådde et resultat på 8 890 millioner kroner i årets tre første kvartaler, en økning fra 8 778 millioner i tilsvarende periode i 2010. De gjennomsnittlige utlånsvolumene økte med 63,5 milliarder kroner eller 5,7 prosent fra de tre første kvartalene i 2010.

Strategi og langsiktige mål står fast
– Vi har over 80 prosent av virksomheten vår her i Norge, og vi venter fortsatt god utvikling i vårt hjemmemarked og en god økonomisk situasjon for Norge. Internasjonalt venter vi en mer selektiv vekst innenfor våre satsingsområder som shipping, energi og havbruk, sier Bjerke.

Europeisk økonomi er inne i en krevende fase, og det er stor usikkerhet om landene med mest gjeld har evne til å betjene denne gjelden. Selv om DnB NOR har det meste av sin virksomhet i Norge, blir også banken påvirket av den krevende situasjonen Europa er i. Samlet sett venter DnB NOR at den finansielle utviklingen i konsernet blir positiv fremover. Det kan bli mer krevende å oppnå de finansielle målene på kort sikt, men strategi og langsiktige mål står fast.

Nøkkeltall for tredje kvartal 2011
• Driftsresultat før nedskrivninger og skatt utgjorde 5,2 milliarder kroner (4,8)
• Resultatet var 2,5 milliarder kroner (3,0)
• Resultat per aksje ble 1,53 kroner (1,90)
• Egenkapitalavkastningen ble 8,8 prosent (11,8)
• Ordinær kostnadsgrad var 48,2 prosent (48,2)

Sammenlignbare tall for tredje kvartal 2010 i parentes.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12. 

Kontaktpersoner:
Trond Bentestuen, konserndirektør Marked og kommunikasjon, mobil 95 02 84 48
Thomas Midteide, informasjonsdirektør, mobil 96 23 20 17

Detaljer om resultatene for tredje kvartal finner du på dnbnor.no


Videointervju og lenker til live-sending

Medier kan benytte og innebygge intervju med konsernsjef Rune Bjerke for fri publisering i eget medium. Presentasjonen klokken 9.30 kan også vises live i eget medium. Lenker og innebyggingskoder finner du her: https://www.dnbnor.no/om-oss/presse/resultat/koder-resultat.html?LA=NO

Pressekonferansen sendes også live fra www.facebook.com/dnbnor

Du finner også intervjuet med Rune Bjerke på YouTube: http://bit.ly/uKB26J

 

Denne meldingen er sendt til deg fra DnB NOR. Hvis du vil strykes fra våre lister, vennligst send en e-post til kommunikasjon@dnbnor.no

Besøk oss på dnbnor.no

Tags:

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.