• news.cision.com/
  • DNB ASA/
  • Kontroll av finansiell rapportering for DNBs delårsregnskap og årsregnskap for 2013

Kontroll av finansiell rapportering for DNBs delårsregnskap og årsregnskap for 2013

Report this content

Finanstilsynet har gjennomført en periodisk kontroll av DNBs delårsregnskap og årsregnskap for 2013.

Kontrollen har blant annet omfattet bankens portefølje av utlån som regnskapsføres til virkelig verdi, hovedsakelig fastrenteutlån.

Finanstilsynet har påpekt to forhold i sitt endelige brev, som begge gjelder fremtidig rapportering. Det første gjelder prosessen rundt kalibrering av diskonteringsrenten benyttet i virkelig verdi beregning av fastrenteutlån. Det andre forholdet gjelder noteopplysninger knyttet til prinsipp for verdsettelse av fastrenteutlån, inkludert regnskapsprinsipper for dag- 1 effekter på disse utlånene.

DNB tar Finanstilsynets anbefaling til etterretning. DNB er ikke pålagt å endre tidligere avgitte regnskaper og forholdene er ikke vesentlige for regnskapene.

DNBs vurdering er at vår tilnærming og metode for å fastsette diskonteringsrenten er i tråd med regnskapsreglene. Dette fremgår også av Ekspertutvalgets enstemmige uttalelse som er vedlagt Finanstilsynets brev av 8. mai 2015. Det er DNBs syn at det er viktig med gode prosesser og rutiner for kalibrering av modellene som anvendes for alle verdsettelsesmetoder og vi vil fremover fortsatt legge vekt på dette.

DNB gjør løpende vurderinger av behovet for noteopplysninger.

Kontakt:
Jan Erik Gjerland, Investor Relations, tlf. +47 469 30 410
Even Westerveld, informasjonsdirektør, tlf. +47 400 16 744

Abonner