Lave nedskrivninger og økt resultat

DNBs resultat var 5 519 millioner kroner i første kvartal 2014, en økning på 2 338 millioner fra første kvartal 2013. Hovedårsaken til økningen er en verdijustering av DNBs eierandel i Nets, veldig lave tap og økte renteinntekter.

– Dette er et godt resultat som gir et viktig bidrag til å komme i mål med de myndighetspålagte kapitalkravene. Det gjør at vi kommer ett skritt nærmere målet for soliditet i 2016, sier konsernsjef
Rune Bjerke.

Ren kjernekapitaldekning etter overgangsreglene økte fra 10,6 prosent ved utgangen av første kvartal 2013, til 11,9 prosent. DNB har et mål for ren kjernekapital­dekning på mellom 13,5 og 14,0 prosent innen utgangen av 2016.

Det ble i første kvartal 2014 inngått avtale om salg av eierandelen i Nets, med forventet gjennomføring
i andre kvartal 2014. Verdijusteringen av eierandelen i Nets hadde en positiv inntektseffekt på 913 millioner kroner og bidro til økt kjernekapitaldekning.

Sterk konkurranse i boligmarkedet
– Vi opplever sterk konkurranse om norske boliglån. For å styrke konkurransekraften vår i boliglånsmarkedet satte vi ned renten på både boliglån og innskudd i april. Vi opplever igjen litt økt etterspørsel etter boliglån i Norge, sier Bjerke.

Veksten for kreditt til husholdninger siste 12 måneder i Norge utgjorde per februar 6,7 prosent. Tilsvarende vekst i DNB var 1,9 prosent. Det var de statlige bankene, særlig Statens Pensjons­kasse, som stod for størsteparten av markedsveksten. I forhold til de øvrige private finans­institusjonene var DNBs markedsandel stabil de siste månedene.

Lavere nedskrivninger
Netto nedskrivninger på utlån og garantier var lave i kvartalet – 80 millioner kroner. Korrigert for tilbake­føringer var de individuelle nedskrivningene betydelig lavere enn i alle kvartalene i 2013.

– De lave tapene dette kvartalet viser at det er en positiv økonomisk utvikling i Norge og internasjonalt og at vi lykkes godt med å drive solid bankhåndverk. En positiv utvikling i shippingmarkedet og meget lave tap i personmarkedet er også viktig for oss, sier Bjerke.

Utlånsmarginene økte, mens innskuddsmarginene var omtrent uendrede i kvartalet. Volumvektede marginer økte med 0,05 prosentpoeng fra første kvartal 2013, men ble redusert fra fjerde kvartal 2013. De friske utlånene økte i gjennomsnitt med 40,5 milliarder kroner eller 3,2 prosent fra første kvartal 2013. Innskuddsvolumene økte i samme periode med 134,1 milliarder kroner eller 15,4 prosent.

Økt satsing på småbedrifter
Ifølge de økonomiske prognosene ventes det en forsiktig bedring i både norsk og inter­nasjonal økonomi i resten av 2014. DNB venter en kredittvekst på 3-4 prosent det neste året.

– Det er positivt for norske bedrifter hvis det blir en forsiktig bedring. Vi trenger folk med gode ideer og forretningsteft i Norge som vil ta risikoen med å starte for seg selv. Vi skal bidra til å gjøre det enklere å starte egen bedrift fremover, og vi skal være til stede for dem som tar sjansen, sier Bjerke.

Nøkkeltall for første kvartal 2014:

  • Driftsresultat før nedskrivninger og skatt utgjorde 7,4 milliarder kroner (5,1)
  • Resultatet var 5,5 milliarder kroner (3,2)
  • Resultat per aksje ble 3,39 kroner (1,96)
  • Egenkapitalavkastningen ble 15,5 prosent (10,0)
  • Ordinær kostnadsgrad var 41,3 prosent (52,0)

Sammenlignbare tall for første kvartal 2013 i parentes.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

Kontaktperson:
Thomas Midteide, konserndirektør Kommunikasjon, mobil 96 23 20 17

Detaljer om resultatene for fjerde kvartal finner du også på www.dnb.no/investor-relations

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.