Norske barn er dårlig (for)sikret

Myten om at alt er så trygt i Norge blir slått i hjel i en ny europeisk rapport som fastslår at norske barn sikres for dårlig mot ulykker. Norge oppnår bare en gjennomsnittlig rating med 35 av 60 mulige poeng i «Child Safety Report Card 2012», som måler hvor sikkerhetsbevisste norske myndigheter er overfor barn.

- En alvorlig skade i barndommen kan få store konsekvenser. Blir et barn varig ufør vil de miste muligheten til å jobbe, og dermed forsvinner det viktigste inntektsgrunnlaget. Samtidig mister de muligheten til å tjene opp pensjonsrettigheter. Barnet risikerer dermed å sitte igjen med lav inntekt livet ut og ende opp som minstepensjonist, sier kommunikasjonsrådgiver Vidar Korsberg Dalsbø.

Med en barne- og ungdomsforsikring sikrer du barnets økonomiske fremtid ved medisinsk invaliditet, arbeidsuførhet og alvorlige sykdommer. I tillegg sikrer forsikringen økonomisk trygghet til foreldrene i form av nødvendig tilpasning av bolig eller tekniske hjelpemidler, dagpenger ved sykehusopphold, hjelpestønad, samt behandlingsutgifter.

Årlig skjer det i Norge rundt 500.000 ulykkesskader som krever medisinsk behandling. Barn og unge er den gruppen som skader seg oftest: 120.000 i alderen 0-14, 40.000 i alderen 15-18 år. Over en firedel av alle dødsfall blant barn fra 1 til 17 år skyldes ulykker.

- Det er helt naturlig at barn og unge skader seg, og ofte er det små marginer og tilfeldigheter som avgjør om en skade blir alvorlig og varig. Det er derfor det er viktig å ha en god barne- og ungdomsforsikring på plass. Hvis uhellet skulle være ute vil barnet i det minste være sikret økonomisk og foreldrene vil være sikret for de økonomisk konsekvenser det vil kunne gi å få omsorg for et alvorlig skadd eller sykt barn. Folk er gjerne påpasselige med å forsikre hus, hjem og bil, men glemmer å tegne forsikringer for egen helse og egne barn, sier Dalsbø

Over halvparten av landets barn og unge har ikke egen forsikring som dekker både ulykke og sykdom. De fleste tilfellene av uførhet blant barn og unge kommer av sykdom, ikke av ulykke. 1 000 nye unge blir uføre hvert år, og antallet unge uføre har økt de siste årene. Disse vil fra Folketrygden kun motta snaut 180 000 kroner i årlig uførepensjon.

En rapport fra Statistisk sentralbyrå viser at personer som ble uføre før de fylte 26 år, har betydelig oftere problemer med å håndtere løpende utgifter og har ofte vanskeligheter med å klare uforutsette utlegg. Denne gruppen har også lavere inntekt og er mindre formuende enn den øvrige befolkningen.
Mer om rapporten: http://www.fno.no/no/Nyheter/Svakheter-i-norsk-barnesikkerhet/


Kontakt:
Kommunikasjonsrådgiver
Vidar Korsberg Dalsbø
tlf. 993 80 389

Abonner

Sitater

Med en barne- og ungdomsforsikring sikrer du barnets økonomiske fremtid ved invaliditet, arbeidsuførhet og alvorlige sykdommer
Vidar Korsberg Dalsbø