Nytt dødelighetsgrunnlag i kollektiv pensjonsforsikring

Finanstilsynet offentliggjorde 8. mars nytt dødelighetsgrunnlag for kollektiv pensjonsforsikring.

Finanstilsynet har tatt utgangspunkt i SSBs mellomalternativ for fremskriving av levealder, men forsterket den med en sikkerhetsmargin på 10%. Videre er startdødeligheten justert med 12%. Det nye beregningsgrunnlaget gir et totalt oppreserveringsbehov på ca. 14,4 milliarder kroner, hvorav 3,8 milliarder kroner er avsatt pr. 31.desember 2012. Gjenværende avsetningsbehov utgjør ca. 6,5% av kundefonds på de aktuelle kontraktene.

Det gis det en opptrappingsperiode på fem år med start i 2014. I tillegg til årene 2011-2013 innebærer dette en finansieringsperiode på åtte år.

Det stilles krav om 20% finansiering fra egenkapitalen. For fripolisene gjennomføres dette ved at oppreserveringen reduserer eiers grunnlag for overskuddsdeling. For premiebetalende kontrakter
skal DNB Livsforsikrings bidrag tilføres den aktuelle kontrakt årlig med like andeler hvert år i opptrappingsperioden. Egenkapitalbelastningen gjennom redusert overskudd utgjør totalt
2,9 milliarder kroner, herav 1,2 milliarder kroner for fripolisene beregnet på dagens fripolisevolum. For fripoliser er 0,2 milliarder kroner belastet egenkapitalen i 2011 og 2012. For premiebetalende kontrakter vil egenkapitalbidraget fordeles jevnt over 5 år fra 2014, for fripoliser gjennom redusert overskuddsdeling i årene 2013 til 2018.

Det er fortsatt noe usikkerhet om hvordan ulike deler av Finanstilsynets brev skal forstås. DNB vil jobbe sammen med Finans Norge for å få avklaringer så snart som mulig.

Selv om resultatene påvirkes negativt av nytt dødelighetsgrunnlag, vil denne saken ikke påvirke
DNB-konsernets langsiktige finansielle mål.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Anders Skjævestad, administrerende direktør, DNB Livsforsikring, tlf. +47 934 07 403
Jan Erik Gjerland, Investor Relations DNB, tlf. +47 46 930 410

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner