Rekordsolid bank med høy kundeaktivitet

Report this content

DNBs resultat i fjerde kvartal 2020 var 5 274 millioner kroner, noe som er 671 millioner kroner lavere enn tilsvarende periode i 2019. Høyt aktivitetsnivå og vekst både i personmarkedet og SMB-bedriftsmarkedet – og i spare- og kapitalmarkedene – bidrar likevel til at DNB kommer styrket ut av annerledesåret.

Til tross for at det økonomiske klimaet fortsatt er preget av usikkerhet knyttet til pandemien, er norsk økonomi i gang med en gradvis gjeninnhenting som ventes å øke i takt med utbredelsen av vaksinen.

– 2020 var et krevende år for Norge og DNB, men den norske økonomien har klart seg relativt bra gjennom pandemien. I motsetning til mange andre europeiske banker, opplever DNB å komme styrket ut av pandemien med en sunn vekst, gode resultater og rekordhøy kundetilfredshet. DNB går inn i 2021 som en av de mest solide bankene i verden, sier konsernsjef Kjerstin Braathen.

DNBs soliditet er rekordhøy med en ren kjernekapitaldekning på 18,7 prosent. DNB følger Finansdepartementets anbefalinger om utbetaling av utbytte for 2019. Styret har derfor besluttet å betale utbytte på 8,40 kroner per aksje for 2019, med utbetaling i mars.

Styret vil be generalforsamlingen om fullmakt til å betale inntil 9,00 kroner per aksje i utbytte for 2020, der fullmakten kan brukes etter september 2021 og fram til den ordinære generalforsamlingen neste år.

 

Høy inntjening og utlånsvekst

Årsresultatet var 19 840 millioner kroner, som er 5 881 millioner kroner lavere enn 2019, hovedsakelig på grunn av høyere tapsavsetninger som følge av koronapandemien og fall i oljeprisen.

Det lave rentenivået påvirker inntektene i DNB, på samme måte som i andre banker. Netto renteinntekter i fjerde kvartal var 9 479 millioner kroner, noe som er 868 millioner kroner eller 8,4 prosent lavere enn i tilsvarende kvartal i fjor. Utlånsvekst og økte kundeinnskudd bidro likevel til at netto renteinntekter økte med 1,9 prosent fra tredje til fjerde kvartal. Totale inntekter i fjerde kvartal var 13 326 millioner kroner, som er 127 millioner kroner, eller 1 prosent, mer enn tilsvarende kvartal i fjor.

- Det har vært høyt trykk i kundeaktiviteter selv om det har vært et utfordrende år for mange. Nullrente og støtteordninger fra myndighetene har gitt personkundene økt kjøpekraft, samtidig som det private forbruket har blitt dreiet mot økte investeringer i hus og økte boliglån. Kjøpekraften har også skapt positive ringvirkninger for mange av våre små- og mellomstore bedriftskunder. Utlånsveksten til personkunder og små- og mellomstore bedrifter har vært spesielt god i 2020, med henholdsvis 2,8 og 8,3 prosent vekst, sier Braathen.

Samtidig har innskuddsveksten for året vært markant, med en vekst på henholdsvis 19,5 og 8,1 prosent for bedrifts- og personkunder.

– Særlig gledelig er det å se at personkundene våre virkelig har omfavnet langsiktig sparing, og økt sparingen i både aksjer og fond. DNB tar markedsandeler innen fondssparing, og 97 prosent av alle nye spareavtaler ble solgt gjennom våre digitale kanaler, noe som gjør oss godt posisjonert i markedet for langsiktig sparing og pensjon framover, sier Braathen.

Netto provisjonsinntekter gikk opp 122 millioner kroner, eller 5,1 prosent, fra tredje kvartal. Dette viser at vi har hatt høy aktivitet sammen med kundene våre gjennom kvartalet. Aktiviteten har vært særlig høy på områder som kapitalinnhenting, børsnoteringer og eiendomsmegling i kvartalet.

 

Begrensede tapsavsetninger og sterk soliditet

DNBs tapsavsetninger i kvartalet beløp seg til 1 250 millioner kroner, og var 1 072 millioner høyere enn i tilsvarende kvartal i fjor.

Situasjonen er fortsatt krevende innenfor offshore. Tapsavsetningene knyttet til denne sektoren utgjorde i all hovedsak de totale netto tapsavsetningene i kvartalet. Disse tapsavsetningene ble delvis oppveiet av tilbakeføringer i de fleste andre næringer, og 139 millioner i tilbakeføringer for personkunder. 


Finansielle nøkkeltall for fjerde kvartal 2020 (tall for tilsvarende kvartal i 2019):

 • Driftsresultat før nedskrivninger og skatt utgjorde 6,8 milliarder kroner (7,1)
 • Resultatet var 5,3 milliarder kroner (5,9)
 • Resultat per aksje var 3,28 kroner (3,57)
 • Egenkapitalavkastningen var 8,9 prosent (10,4)
 • Kostnadsgraden var 48,8 prosent (46,3)
 • Ren kjernekapitaldekning var 18,7 prosent (18,6)
 

Finansielle nøkkeltall for 2020 (tilsvarende tall for 2019):

 • Driftsresultat før nedskrivninger og skatt utgjorde 33 milliarder kroner (31,7)
 • Resultatet var 19,8 milliarder kroner (25,7)
 • Resultat per aksje var 12,04 kroner (15,54)
 • Egenkapitalavkastningen var 8,4 prosent (11,7)
 • Kostnadsgraden var 41,5 prosent (42,2)
 

DNBs langsiktige finansielle ambisjoner for 2021–2023 står uforandret: egenkapitalavkastning (ROE) på over 12 prosent, kostnadsgrad (C/I) på under 40 prosent og kjernekapitaldekning målt ved CET1 på over 17,1 prosent.

Forventet skatteprosent for 2021 og 2022 er 22 prosent, ned fra 23 prosent.

Detaljer om DNBs resultater finner du på ir.dnb.no

For ytterligere informasjon:

Rune Helland, leder for Investor Relations, tlf. 23 26 84 00 / 97 71 32 50

Thomas Midteide, konserndirektør for Kommunikasjon og bærekraft, tlf. 96 23 20 17

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.