Ringvirkninger styrker DNBs resultat

Report this content

DNBs resultat for første kvartal 2018 var 5 653 millioner kroner, en økning på 1 109 millioner fra første kvartal 2017. Lyse utsikter for norske bedrifter og privatpersoner gjør at banken bokfører et godt resultat.

DNB heier frem norske gründere fordi det norske velferdssamfunnet er avhengig av at flere starter opp nye bedrifter. Ringvirkningene av norske bedrifters virksomhet sprer seg også til DNBs resultat. Mange bedrifter i Norge er på offensiven om dagen.

– Vi ønsker å være en god rådgiver for dem som vil starte for seg selv, og dermed bidra til å skape nye arbeidsplasser. Det siste året har vi hatt en vekst på over 8 prosent i utlån til små og mellomstore bedrifter. Det viser at det er god optimisme og investeringsvilje i norsk næringsliv, sier konsernsjef Rune Bjerke.

Til sammenligning har veksten i boliglån og andre utlån til privatpersoner vært på 5,4 prosent det siste året. Konkurransen i dette markedet er tøff, men veksten er på linje med DNBs ambisjoner.

Tapene avtar

Lavere tap er en annen positiv konsekvens av at norsk økonomi går godt. I fjorårets første kvartal satte DNB av 562 millioner kroner i nedskrivninger på utlån, mens tallet var 2,4 milliarder for hele 2017.

Det var lave tap i første kvartal. Noen av nedskrivningene som tidligere er blitt gjort, er dessuten tilbakeført. Først og fremst gjelder dette oljerelatert virksomhet, der flere bedrifter har kommet seg gjennom vellykkede restruktureringer. I sum er derfor denne regnskapsposten positiv med 330 millioner kroner.

– Optimismen er tilbake i oljesektoren, og tapene er kraftig redusert. For DNB gjør det at storkundeområdet har størst økning i fortjeneste blant våre forretningsområder, sier Bjerke.

Inntekter

Første kvartal ga en økning i renteinntektene på 486 millioner kroner sammenlignet med tilsvarende kvartal i 2017. Som i foregående kvartaler skyldtes dette høyere utlånsvolumer samtidig som lavere innlånskostnader også bidro positivt til lånemarginen. Andre inntekter falt med 532 millioner kroner, hovedsakelig på grunn av valutaeffekter knyttet til bankens hybridkapital. Provisjonsinntektene var noe høyere enn i samme kvartal i fjor.

Kostnadene var 285 millioner kroner lavere enn i samme kvartal året før. Sammenlignet med fjerde kvartal i fjor ble kostnadene redusert med 863 millioner kroner, men dette skyldtes hovedsakelig enkelte engangseffekter på slutten av fjoråret.

– Vi er veldig fornøyde med resultatet og særlig at vi nærmer oss målet vårt for avkastning. Vi skal fortsette å utvikle de beste kundeopplevelsene for norske forbrukere. For å kunne levere på det er det også viktig at DNB er et attraktivt alternativ for investorene, sier konsernsjef Rune Bjerke.

Finansielle nøkkeltall for første kvartal 2018

  • Driftsresultat før nedskrivninger og skatt utgjorde 6,7 milliarder kroner (6,5)
  • Resultatet var 5,7 milliarder kroner (4,5)
  • Ren kjernekapitaldekning (i henhold til overgangsregler) var 16,6 prosent (15,8)
  • Resultat per aksje ble 3,36 kroner (2,64)
  • Egenkapitalavkastningen ble 11,0 prosent (9,1)
  • Kostnadsgraden var 43,4 prosent (45,6)

Sammenlignbare tall for første kvartal 2017 i parentes. 

For ytterlig informasjon, vennligst kontakt:

Investorkontakter:
Rune Helland, leder for Investor Relations, tlf. 23 26 84 00 / 977 13 250
Amra Koluder, SVP Investor Relations, tlf. 23 26 84 08 / 977 35 378
Thor Tellefsen, leder for Long-term Funding, tlf. 24 16 91 22 / 915 44 385

Mediekontakter:
Thomas Midteide, konserndirektør Media & Marketing, tlf. 962 32 017

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.