Slik begrenser du flomskadene

I løpet av det siste døgnet har det kommet uventet mye nedbør, særlig i Trøndelag. Vannføringen er på retur flere steder i Sør-Trøndelag. I Nord-Trøndelag og Nordland ventes mer nedbør og vannføringer opp mot 10- og 20 årsflom. Forsikringstakere vil normalt være forsikret gjennom hus- eller innboforsikring, men det er likevel mye som kan gjøres for å begrense flomskader.

Forsikringstakere har etter forsikringsvilkårene plikt til å avverge eller begrense skader, vel og merke så lenge det ikke medfører risiko for liv og helse.

- Du kan gjøre enkle grep for å begrense skadene. Det er viktig at avløpsveier i nabolaget holdes åpne. Stikkrenner og sluk må renses for å gi vannet anledning til å renne unna. Hvis det er praktisk mulig, bør det bygges flombarrierer ved hjelp av sandsekker og lignende, sier skadeleder i DnB NOR Skadeforsikring, Anne Stine Eger Mollestad.

- Videre bør kjøretøyer og campingvogner, løse installasjoner, løsøre, båter, høyballer, tømmer og annet flyttbart gods som befinner seg utendørs, flyttes unna flomutsatte arealer. Løsøre og verdigjenstander bør flyttes opp fra kjellere og underetasjer, og strømkurser i rom som står i fare for å bli oversvømmet må kobles ut.

Kontakt ditt forsikringsselskap dersom du står i fare for å rammes av eller er blitt rammet av flommen.

Flom og andre naturskader som rammer brannforsikret eiendom tas hånd om av Norsk Naturskadepool, som er en ordning hvor forsikringsselskapene går sammen om å håndtere større naturskadehendelser.

Førstehjelp ved flomskader:

 1. Ta ut sikringer for elektrisk anlegg for den etasjen som har vært oversvømmet.
 2. Tøm bygningen for vann som ikke har rent ut.
 3. Riv ut gulvbelegg og tepper og lagre dette på eiendommen.
 4. Ta ut eller åpne vinduer i kjeller, og fest netting over vinduet med lekter som spikres for forsvarlig tetting. La innvendige dører stå åpne.
 5. Om du er hjemme, åpne i tillegg ytterdører i kjeller og evt. ytterdører og vinduer i skadet boligetasje. Dette fremskynder tørking.
 6. Sett opp vifter i skadet etasje for å forsterke luftsirkulasjonen.
 7. Rydd slam etc. og rengjør.
 8. Kontrollér avløp hvis bygningen tas i bruk.
 9. Har kjeller oppforet gulvkonstruksjon av tre - og denne har vært oversvømmet - vurdér først uttørking før eventuell riving.
 10. Varmtvannsbereder og elektrisk anlegg som har stått under vann, må ikke tas i bruk før utstyret er kontrollert av elektriker.
 11. Bygninger som står i fare for å "flyte opp" må forankres, evt. må kjeller fylles med vann.


Bilder av Anne Stine Eger Mollestad finner du her:
http://www.flickr.com/search/?q=anne+stine+eger+mollestad&f=hp


Kontakt:
Leder i DnB NOR Skadeforsikring, Anne Stine Eger Mollestad, tlf. 934 80 096
Kommunikasjonsrådgiver i DnB NOR, Vidar Korsberg Dalsbø, tlf. 993 80 389

 

Denne meldingen er sendt til deg fra DnB NOR. Hvis du vil strykes fra våre lister, vennligst send en e-post til kommunikasjon@dnbnor.no 

Besøk oss på dnbnor.no

Tags:

Abonner