Sterkt resultat og lavere nedskrivninger enn ventet

DnB NORs resultat i fjerde kvartal ble 1 689 millioner kroner, opp fra 1 629 millioner i fjerde kvartal året før. Resultatet for hele året 2009 ble 7 026 millioner kroner, som er godt i et svært krevende år for både norsk og internasjonal økonomi.

Året 2009 • Driftsresultatet før nedskrivninger og skatt utgjorde 18,7 milliarder kroner (15,6) • Resultatet var 7,0 milliarder kroner (8,9) • Resultat etter minoritetsinteresser var 8,6 milliarder kroner (9,2) • Resultat per aksje ble 6,43 kroner (6,91) • Egenkapitalavkastningen ble 10,6 prosent (12,4) • Kostnadsgraden, fratrukket goodwillnedskrivninger, var 48,3 prosent (51,4) • Foreslått utbytte per aksje er 1,75 kroner (0) (Sammenlignbare tall for 2008 i parentes) DnB NOR opplevde i 2009 et turbulent og krevende år preget av finansuro og nedgangskonjunkturer både i Norge og internasjonalt. I andre halvår ble imidlertid den økonomiske situasjonen gradvis bedre. – Vi er en av få banker i Europa som har levert overskudd gjennom hele finanskrisen. Det klarte vi også gjennom hele 2009 fordi vi har svært dyktige og dedikerte medarbeidere som har drevet godt bankhåndverk i alle deler av virksomheten. Resultatet gjør at vi også kan starte normaliseringen av vår utbyttepolitikk, sier konsernsjef i DnB NOR, Rune Bjerke. Nedskrivninger på utlån i 2009 ble lavere enn antatt. Samlet ble nedskrivningene for året 2009 på 7,7 milliarder kroner. Av de samlede nedskrivningene på utlån i konsernet utgjorde nedskrivninger i DnB NORD 51 prosent. – På kapitalmarkedsdagen vår i mars forutså vi nedskrivninger i 2009 på 8-10 milliarder kroner. Det er tilfredsstillende at vi har nedskrivninger under dette anslaget, sier Bjerke. Fjerde kvartal 2009 • Driftsresultatet før nedskrivninger og skatt utgjorde 4,1 milliarder kroner (5,2) • Resultatet var 1,7 milliarder kroner (1,6) • Resultat etter minoritetsinteresser var 2,1 milliarder kroner (2,0) • Resultat per aksje ble 1,58 kroner (1,52) • Egenkapitalavkastningen ble 10,1 prosent (10,7) • Kostnadsgraden, fratrukket goodwillnedskrivninger, var 49,3 prosent (42,2) • Kjernekapitaldekningen ble 9,3 prosent (6,7) (Sammenlignbare tall for fjerde kvartal 2008 i parentes) Nedskrivningene på utlån i fjerde kvartal var 1 517 millioner kroner, som er betydelig lavere enn i de to foregående kvartalene. 845 millioner kroner av nedskrivningene var knyttet til DnB NORDs virksomhet, og resultatet i kvartalet påvirkes derfor vesentlig av konjunkturnedgangen i Baltikum. Utsikter fremover DnB NOR har et mål om 20 milliarder kroner i driftsresultat før nedskrivninger og skatt i 2010. Dette målet står fast, men vil bli krevende å nå. – Vi tar nå markedsandeler i personmarkedet og er nettopp kåret til Norges beste boliglånsbank. Samtidig var vi i fjor en av verdens største tilretteleggere av lån innenfor shipping og energisektoren. I utvalgte segmenter, som energi, ønsker vi også å øke satsingen i tiden som kommer, sier Bjerke. DnB NOR antar at det vil være begrenset vekst i første halvår, men at aktiviteten vil ta seg noe opp i andre halvår i 2010. Det er usikkerhet med hensyn til nivået på fremtidige nedskrivninger i den norskrelaterte virksomheten og internasjonalt. Vurderingen er likevel at nedskrivningene i 2010 vil bli om lag på nivå med 2009. DnB NOR styrket mot slutten av 2009 egenkapitalen med 13,9 milliarder kroner. Kapitalutvidelsen gjør konsernet bedre posisjonert for høyere fremtidige kapitaldekningskrav og bedre i stand til å møte kundenes finansieringsbehov og til å utnytte lønnsomme forretningsmuligheter som et ledd i videre vekst. Kapitalutvidelsen bidro til at kjernekapitaldekningen økte fra 6,7 prosent ved utgangen av 2008 til 9,3 prosent ved utgangen av 2009. Under forutsetning om full innfasing av Basel 2-reglene ville kjernekapitaldekningen utgjort 11,7 prosent. DnB NOR er godt kapitalisert i forhold til regulatoriske krav og konkurrentene. Kontaktperson: Trond Bentestuen, konserndirektør Marked og kommunikasjon, mobil 95 02 84 48 Detaljer om resultatene for fjerde kvartal finner du på www.dnbnor.com

Tags:

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.