DNB Bank ASA – vurdering av risiko og kapitalbehov (SREP)

Report this content

Finanstilsynet gjennomfører jevnlig (og vanligvis hvert år) en vurdering av DNBs risiko og kapitalbehov («SREP»). Som en del av SREP-prosessen treffes et vedtak om pilar 2-krav og forventning til kapitalkravsmargin (Pillar 2 Guidance) for det påfølgende året. DNB Bank ASA har nå mottatt årets vedtak fra Finanstilsynet, som vil gjelde fra 31. desember 2021.

Det nye pilar 2-kravet for DNB Bank ASA og DNB Bank-konsernet utgjør 1,9 % av beregningsgrunnlaget. Kravet må dekkes av ren kjernekapital og kommer i tillegg til minstekravet og det samlede bufferkravet i pilar 1. Det gjeldende pilar 2-kravet er 1,8 % av beregningsgrunnlaget, men må dekkes av ren kjernekapital som minst skal utgjøre 15,3 milliarder kroner for DNB Bank ASA og 19,4 milliarder kroner for DNB Bank-konsernet, som ved utløpet av tredje kvartal 2021 utgjorde 1,8 og 2,0 % av beregningsgrunnlaget.

Videre forventer Finanstilsynet at DNB Bank ASA og DNB Bank-konsernet har en kapitalkravsmargin i form av ren kjernekapital som overstiger det samlede kapitaldekningskravet med 1,5 % av beregningsgrunnlaget. Den gjeldende forventningen er en kapitalkravsmargin i form av ren kjernekapital som overstiger det samlede kravet til ren kjernekapital med 1,0 % av beregningsgrunnlaget.

Sammenliknet med kravene per utløpet av tredje kvartal 2021, vil det samlede kravet til ren kjernekapitaldekning for DNB Bank ASA øke fra 14,7 til 14,8 %, mens kravet for DNB Bank-konsernet vil bli redusert fra 14.9 % til 14,8 %. Inkludert Finanstilsynets forventning til kapitalkravsmargin, vil tallene for DNB Bank ASA og DNB Bank-konsernet henholdsvis øke fra 15,7 til 16,3 %, og fra 15,9 til 16,3 %.

I kapitalplanleggingen har DNB lagt til grunn en ambisjon om ren kjernekapitaldekning på over 17,1 %. Denne er basert på gjeldende pilar 2-krav, gjeldende forventning til kapitalkravsmargin og full motsyklisk kapitalbuffersats på 2,5 %. Som følge av at Finanstilsynets forventning til kapitalkravsmargin øker fra 1,0 % til 1,5 %, medfører dette at ambisjonen for ren kjernekapitaldekning økes tilsvarende, dvs. til 17,6 %.

Ved utløpet av tredje kvartal 2021 hadde DNB Bank ASA og DNB Bank-konsernet en ren kjernekapitaldekning på 21,9 og 19,2 %.

For ytterligere informasjon:

Rune Helland, leder for Investor Relations, tlf. 23 26 84 00 / 97 71 32 50

Thomas Midteide, konserndirektør for Kommunikasjon & bærekraft, tlf. 96 23 20 17

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

Abonner