Informasjon om konsernintern fusjon og børsnotering av DNB Bank ASA

Report this content

Generalforsamlingene i DNB ASA og DNB Bank ASA besluttet 30. november 2020 å fusjonere selskapene, med DNB Bank ASA som overtakende selskap. DNB Bank ASA vil etter dette bli nytt morselskap i DNB-konsernet, og selskapets aksjer vil bli tatt opp til handel på Oslo Børs.

Fusjonen vil bli gjennomført etter børsslutt 1. juli 2021. Det kan handles i DNB ASAs aksjer frem til børsslutt denne dagen. De som er DNB ASA-aksjonærer på tidspunktet for gjennomføringen av fusjonen, og som vil bli identifisert gjennom å være registrert i VPS som aksjonærer 5. juli 2021, vil motta én aksje i DNB Bank ASA for hver aksje de tidligere eide i DNB ASA.

Det kan handles aksjer i DNB Bank ASA fra og med 2. juli 2021. Aksjene i DNB Bank ASA vil fra denne dagen bli handlet under tickeren «DNB», som i dag er tickeren til DNB ASA, på ISIN NO 001 0161896.

DNB ASA bli handlet under den midlertidige tickeren «DNBH» de siste to handelsdagene før fusjonen gjennomføres. Dette er av tekniske grunner nødvendig for å sikre at DNB Bank ASA kan benytte «DNB» som permanent ticker etter at fusjonen er gjennomført.

Historikken på NewsWeb for DNB ASA vil bli videreført under tickeren «DNB», mens historikken til DNB Bank ASA vil bli videreført under tickeren «DNB Bank ASA_old».

DNB Bank ASA har som ledd i børsnoteringen utarbeidet et såkalt «tilsvarende dokument» etter Prospektforordningen. Det tilsvarende dokumentet, som er lagt ut på https://www.ir.dnb.no/press-and-reports/ir-updates, er et informasjonsdokument som gir en oversikt over DNB-konsernets virksomhet og organisering. Dokumentet er ikke et prospekt og har ikke blitt gjennomgått eller godkjent av Finanstilsynet.

Under følger en oversikt over de mest sentrale tidspunktene knyttet til fusjonen og børsnoteringen:

DNB ASA bytter midlertidig ticker til «DNBH» 30. juni 2021
Siste handelsdag for DNB ASA på Oslo Børs 1. juli 2021
Virkningsdato for gjennomføringen av fusjonen 1. juli 2021 etter børsslutt
Første handelsdag for DNB Bank ASA på Oslo Børs 2. juli 2021
Registreringsdato i VPS 5. juli 2021
DNB Bank ASA-aksjer leveres gjennom VPS 6. juli 2021
 

Se børsmeldinger offentliggjort 22. oktober og 30. november 2020, samt 27. mai og 24. juni 2021, for ytterligere informasjon.