Melding om konsernintern fusjon mellom DNB Bank ASA og DNB Næringskreditt AS

Styrene i DNB Bank ASA, org.nr 984 851 006 («DNB Bank») og DNB Næringskreditt AS, org.nr. 846 069 062 («DNB Næringskreditt») har utarbeidet og signert en felles fusjonsplan for fusjon mellom DNB Bank og DNB Næringskreditt. Fusjonen innebærer at DNB Bank overtar samtlige eiendeler, rettigheter og forpliktelser som tilhører DNB Næringskreditt uten vederlag og at DNB Næringskreditt oppløses.

Fusjonen vil være en mor-datterfusjon og gjennomføres derfor etter de forenklede reglene for fusjon mellom konsernselskaper etter allmennaksjeloven § 13-24.

Gjennomføring av fusjonen er betinget av at Finansdepartementet eller Finanstilsynet gir tillatelse til dette og at eventuelle innsigelser fra kreditorer har blitt avklart i samsvar med allmennaksjeloven.

Fusjonsplanen er meldt til Foretaksregistret i medhold av allmennaksjeloven § 13-13. Endelig fusjonsbeslutning fattes av styrene tidligst én måned etter at fusjonsplanen er kunngjort av Foretaksregisteret.

Styrene i DNB Bank og DNB Næringskreditt har til hensikt å fatte endelig fusjonsvedtak innen februar 2019, og fusjonen er forventet gjennomført senest 31. desember 2019.

For ytterligere informasjon kontakt:

Roar Sørensen (Tel: +47 993479616)

Denne informasjonen offentliggjøres i henhold til kravene i de Løpende forpliktelser.

Abonner