DOF ASA: REFINANSIERINGSPLAN

Report this content

Som tidligere meddelt i DOF ASAs (“DOF” eller “Selskapet”) finansielle rapport for 1. kvartal 2016, har styret og ledelse med hensikt å være forberedt på et vedvarende svakt marked, arbeidet med en overordnet refinansieringsplan for å sikre Selskapet tilfredsstillende finansiering og likviditet gjennom en periode med forventet tøft marked.

Selskapet har de siste måneder vært i dialog med sine banker, større obligasjonseiere og større aksjonærer, samt mulige nye egenkapitalinvestorer.

Basert på dette har Selskapet en overordnet enighet om følgende hovedprinsipper for en refinansieringsplan, som inkluderer hovedaksjonær, større obligasjonseiere og relevante banker:

 • En egenkapitalemisjon på opptil NOK 1 200 millioner med emisjonskurs NOK 1.00 per aksje, forventet gjennomført som en fortrinnsrettsemisjon, hvorav NOK 750 millioner vil bli forhåndstegnet av Selskapets største aksjonær Møgster Offshore AS. Man har til hensikt å benytte den del av provenyet som overstiger NOK 850 millioner til å tilby tilbakekjøp av obligasjoner på kurs 50%;
   
 • Konvertering av alle utestående DOF ASA-obligasjoner i de tre obligasjonslånene DOF09, DOF10 og DOF11 (med totalt utestående pålydende beløp NOK 2 065 millioner) til et Ansvarlig (subordinert) Konvertibelt Obligasjonslån på kurs 50% av pålydende. Det nye Ansvarlige Konvertible Obligasjonslånet vil ha et totalt utestående beløp på opptil NOK 1 032.5 millioner, fratrukket eventuelle obligasjoner som kjøpes tilbake;
   
 • Det Ansvarlige Konvertible Obligasjonslånet vil ha 5 års løpetid, nullkupong, og ingen finansielle covenants. Eiere av det Ansvarlige Konvertible Obligasjonslånet kan konvertere sine obligasjoner til aksjer i Selskapet på kurs NOK 1 per aksje (tilsvarende emisjonskursen i remisjonen) gjennom lånets løpetid. På forfallsdato vil Selskapet tilbakebetale det Ansvarlige Konvertible Obligasjonslånet, i den utstrekning det ikke allerede er konvertert,  gjennom utstedelse av aksjer på kurs NOK 1 per aksje.
   
 • Avdragsreduksjon på alle banklån i DOF Rederi AS og det 50%-eide DOF Deepwater (i praksis alle ikke-brasilianske eide skip), for en tre-årsperiode fra medio 2016, med en total likviditetseffekt på NOK 1.3 milliarder, i tillegg til endrede finansielle covenants;
   
 • Det gjøres ingen endringer i finansieringen av det brasilianske datterselskapet Norskan, som er finansiert av brasilianske BNDES med sikkerhet i Brasil-flaggede skip på lange kontrakter;
   
 • Det gjøres ingen endringer til finansieringen i DOFs 51%-eide datterselskap DOF Subsea;
   
 • I tillegg har Selskapet iverksatt betydelige kostnadskutt;
   
 • Disse transaksjonene forventes å forbedre selskapets likviditet med omtrent NOK 4.5 milliarder over en 5-årsperiode, og redusere nettogjelden med nær NOK 3 milliarder;
   
 • Hvis alle disse transaksjonene gjennomføres som planlagt, vil nytt antallet aksjer fullt utvannet bli opptil 1.993 millioner aksjer (inklusiv tegningsretter tilknyttet det Ansvarlige Konvertible Obligasjonslånet).

Selskapets største aksjonær, Møgster Offshore (tilknyttet styreformann Helge Møgster), vil tegne NOK 750 millioner i egenkapital-emisjonen. Styremedlem Helge Singelstad (CEO i Laco AS), CEO Mons Aase, og CFO Hilde Drønen vil tegne nye aksjer og stemme for konvertering av sine obligasjonsbeholdninger til det nye Ansvarlige Konvertible Obligasjonslånet.

Selskapet har fått støtte fra større obligasjonseiere i de tre obligasjonslånene DOF09, DOF10 og DOF11 for å konvertere eksisterende obligasjoner til det nye Ansvarlige Konvertible Obligasjonslånet. Gjennomføring av dette er betinget av godkjenning på et Obligasjonseiermøte som det vil bli innkalt til i nær fremtid.

Alle relevante banker har gitt sitt prinsipielle tilslutning til refinansieringsplanen, med forbehold om relevante kredittkommitte-godkjenninger og vanlige forbehold.

Bidraget fra alle parter (aksjonærer, obligasjonseiere og banker) er gjensidig betinget av hverandre.

Pareto Securities AS er finansiell rådgiver til selskapet I refinasieringen. Pareto Securities, DNB Markets, og Nordea Markets er finansielle rådgivere I den planlagte egenkapital-emisjonen. Thommessen er juridisk rådgiver.

Kontakt:

CEO Mons Aase, Tel. +47 91 66 10 12
CFO Hilde Drønen, Tel + 47 91 66 10 09

Abonner

Dokumenter og linker