OPPDATERING VEDRØRENDE INTENSJON OM ERVERV AV DOF SUBSEA ASA

Vi viser til pressemelding datert 10 juli 2008. DOF ASA (”DOF”) informerte der om intensjonsavtale inngått med en finansiell partner om å fremsette tilbud om erverv av alle utestående aksjer i DOF Subsea ASA, og deretter å iverksette visse etterfølgende transaksjoner. Intensjonen om å iverksette tilbudet er bl.a. avhengig av en tilfredsstillende gjennomføring av due diligence og sluttføring av endelige avtaler mellom DOF og den finansielle partneren, som er First Reserve Corporation (”FRC”).

FRC har nå i hovedsak avsluttet due diligence, og partene er i en prosess der de siste avtaler blir diskutert.

Basert på diskusjonene om vilkår og betingelser, og som et resultat av rådende usikkerhet i det finansielle markedet, fremstår det for DOF som tvilsomt at en slik transaksjon kan gjennomføres til de betingelser som ble presentert i pressemeldingen av 10. juli 2008.

DOF forventer en snarlig konklusjon på diskusjonen og vil fatte en endelig beslutning om hvorvidt transaksjonene skal fortsette. Markedet vil deretter bli informert om resultatet. Pareto Securities AS er engasjert som DOF’s finansielle rådgiver i forbindelse med de ovennevnte transaksjoner.


Abonner