Dolphin Interconnect Solution ASA - presentasjon i forbindelse med rettet emisjon og foreløpige tall for 1. kvartal 2010

I forbindelse med at enkelte større aksjonærer og investorer ble kontaktet for å vurdere om de ville delta i en rettet emisjon som selskapet planla, ble det utarbeidet en presentasjon av selskapet. For at samtlige markedsaktører skal ha samme informasjon følger en oppdatert presentasjon vedlagt.

Styret ønsker samtidig å gi estimert informasjon om resultatet for første kvartal, hvor foreløpige tall viser en omsetning på ca 1,9 MNOK og en negativ EBITDA på 1,5 MNOK.

Strategien legges nå om til fokus på OEM kunder innenfor "embedded" markedet hvor Dolphin tidligere har vist at man er konkurransedyktig. Samtidig vil man intensivere samarbeidet med større chip produsenter for å få økt markedstilgang til dette viktige markedssegmentet. Dolphins produktfokus vil således dreie mer mot våre softwareløsninger i forhold til tidligere, men selskapet vil også tilby hardwareplattformer til kunder der dette måtte være en fornuftig markedsmessig løsning. Styret forventer at denne satsningen først vil resultere i vesentlig økning av salgsvolumet fra 2011. Det er ellers gledelig å se at antall henvendelser om selskapets løsninger har økt, og dette har hittil medført økt omsetning i første kvartal i år sammenlignet de tre foregående kvartalene. Vi ser at den revitalisering av vårt salgsnettverk som nå finner sted allerede har gitt resultater, og det forventes at resultatene vil forbedres gjennom de neste kvartalene. Det er styrets oppfatning at den nye strategien vil gi grunnlag for lønnsom drift i løpet av 2011.

Styret finner det samtidig hensiktsmessig å informere markedet om at syv primærinnsidere har avgitt ugjenkallelig fullmakt til tegning av aksjer på deres vegne eller på vegne av selskaper som er kontrollert av disse som følger:

Administrerende direktør Glenn Nøstdahl    NOK 3.000.000, Styreleder Ole Henrik Eide NOK 250.000, Styremedlem Tor Alfheim NOK 150.000, Vise administrerende direktørHugo Kohmann NOK 30.000, Finansdirektør Ketil Sundal NOK 20.000, Senior software arkitekt Roy Nordstrøm NOK 20.000 og Ansatterepresentant i styret Simen Thoresen NOK 20.000. Totalt utgjør dette NOK 3.490.000.

Tegningen vil skje på selskapets ekstraordinære generalforsamling 7. mai 2010.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Ole Henrik Eide, Styrets leder
Mob: 90 54 28 62
E-post: ole@dolphininc.com

Ketil Sundal, CFO
Tlf: 23 16 70 02         
Mob:95 92 21 04
E-post: ketil@dolphinics.com

Dolphin Interconnect Solutions ASA
Olaf Helsetsvei 6
0619 OSLO

Tlf: 23 16 70 00
Fax: 23 16 71 80         
www.dolphinics.com

Dokumenter og linker