Oppgradering av ovn ved Elkem Bremanger gir økt effektivitet og redusert miljøutslipp

Svelgen, Bremanger, 11. mars 2019: Elkem gjør betydelig oppgradering av ovn ved Elkem Bremanger. Oppgraderingen vil øke ovnens effektivitet og redusere NOx-utslipp med opp mot 50 prosent. Oppgraderingen har en totalramme på om lag 250 millioner kroner, hvorav NOx-fondet støtter med 90 millioner kroner.

Smelteovnene ved Elkem Bremanger produserer silisium og ferrosilisium. Produktene fra Elkem Bremanger er viktige komponenter i blant annet batterier, solcellepaneler og elektronikk. Investeringen som nå igangsettes har en totalramme på om lag 250 millioner kroner. Oppgraderingen gjøres for å effektivisere ovnen og redusere utslipp, samtidig som arbeidsmiljøet forbedres.

- Oppgraderingen av Ovn 5 vil sikre videreføring av Elkem Bremangers spesialiseringsstrategi innenfor silisiumprodukter, samt ytterligere forbedre arbeidsmiljø rundt ovnen ved å blant annet redusere støv. Dette er en svært viktig oppgradering, og jeg er veldig glad for at vi nå går i gang med prosjektet, sier verkssjef Arne Werge-Olsen.  

- Denne investeringen bidrar til å styrke vår konkurransekraft. En slik betydelig investering viser viktigheten av organisasjonen her i Svelgen. Vi sikrer verdiskapningen både for Elkem Bremanger og lokalsamfunnet, sier Werge-Olsen.

Elkem har fått støtte til prosjektet av NOx-fondet. Gjennom oppgraderingen vil opp mot 50% av NOx-utslippene reduseres, som tilsvarer utslippet til i overkant 100 000 dieselbiler. NOx-fondet støtter prosjektet med 90 millioner kroner.

- Prosjektet på Elkem Bremanger har store muligheter for å kutte NOx-utslippene betydelig, og vi er derfor glade for at vi kan bevilge penger som bidrar til å utløse dette prosjektet. Dette er et av seks Elkem-prosjekter som NOx-fondet har utbetalt eller gitt tilsagn om støtte til og i sum er Elkems satsninger viktige for å sikre vesentlige reduksjoner i nasjonale NOx-utslipp, sier daglig leder i NOx-fondet, Tommy Johnsen.

Kontaktinformasjon:

Arne Werge-Olsen, verkssjef, Elkem Bremanger, tel: 913 04 307

Tommy Johnsen, daglig leder, NOx-fondet, tel: 992 78 007

Marit Flinder Roscher-Nielsen, kommunikasjonsrådgiver, tel: 993 89 249,
e-post: marit.flinder@elkem.no

 

Bakgrunnsinformasjon:

Om NOx og NOx-fondet

  • Nitrogenoksider (NOx) er avgasser som fører til sur nedbør, økt konsentrasjon av bakkenært ozon og bidrar til dårlig lokal luftkvalitet. Utslippene kan gi skadelige effekter på økosystemer og vegetasjon, i tillegg til helse skader for mennesker.
  • Næringslivets NOx-fond har som formål å redusere NOx-utslipp i Norge. 15 samarbeidende næringsorganisasjoner er stiftere av fondet. Innbetaling til fondet erstatter den statlige NOx-avgiften.
  • Norge er gjennom Göteborg-protokollen forpliktet til å redusere NOx-utslipp til 156.000 tonn i året. I 2010 var Norges samlede utslipp på 186.000 tonn, og siden 2008 har norske bedrifter redusert utslippene med over 35 000 tonn NOx.
  • Transportsektoren står for 58 % av Norges samlede utslipp, mens industrien står for 11 % av det samlede utslippet. Elkem står for vel 3,5 % av Norges samlede utslipp.

Om Elkem ASA

Elkem er en av verdens ledende produsenter av silisiumrelaterte avanserte materialer. Selskapet leverer produkter i hele verdikjeden fra kvarts til silisium og nedstrøms silikonspesialiteter, i tillegg til sterke markedsposisjoner innen støperilegeringer og karbonmaterialer. Elkem har 6200 ansatte, 27 verk og salgskontorer i til sammen 28 land. Omsetningen i 2017 var på 21 milliarder kroner. Elkem er notert på Oslo Børs og hovedkontoret ligger i Oslo. Mer informasjon om Elkem finner du på www.elkem.com  

Abonner

Multimedia

Multimedia