Sterkt første kvartal for Elkem

Elkem oppnådde et sterkt første kvartal med solid vekst i omsetning og resultat. Markedene for Elkems produkter har vært gode. Fremgangen er i stor grad knyttet til gode markedsforhold i Kina, men utviklingen er sterk også i de andre regionene.

- Det er gledelig å rapportere om en så solid start på 2018. Samtlige divisjoner hadde høyere omsetning enn samme kvartal i fjor, og våre tre største divisjoner viser forbedringer i resultater og driftsmarginer, sier Elkems konsernsjef Helge Aasen i en kommentar.

Solid vekst

Konsernregnskapet for første kvartal viser en totalomsetning på 6.447 millioner kroner, en økning på hele 41 prosent fra samme kvartal i fjor. Driftsresultatet før avskrivninger, EBITDA, beløp seg til 1.450 millioner kroner, opp fra 441 millioner kroner i samme periode i fjor. Nettoresultatet for første kvartal ble 1,24 kroner per aksje.

Konsernets sterke resultat skyldes hovedsakelig høyere salgspriser og høyere salgsvolum støttet av sterk etterspørsel. I tillegg har salget av spesialprodukter bidratt positivt til marginforbedringene. En svakere kronekurs mot euro har for de norske fabrikkene også bidratt positivt til resultatet.

Oppkjøpene i Kina gjennomført

Etter vellykket kapitalutvidelse og spredningssalg av Elkem-aksjer i mars, ble Elkem notert på Oslo Børs rett før påske. Med styrket finansiell plattform kunne Elkem dermed gjennomføre de annonserte oppkjøpene av de kinesiske fabrikkene Xinghuo Silicones og Yongdeng Silicon Materials fra hovedaksjonæren Bluestar. Begge virksomhetene er innarbeidet i konsernregnskapet med full effekt for første kvartal 2018 og sammenlignbare tall for året før.

De to kinesiske fabrikkene har hatt et langvarig og nært samarbeid med Elkem. Etter overtakelsen kan integrasjonen ferdigstilles, og dette arbeidet pågår for fullt. I tillegg arbeides det med å realisere konsernets strategi for ytterligere spesialisering. En rekke prosjekter er etablert for å øke produktspesialiseringen både ved Xinghuo Silicones i Kina og i konsernet for øvrig.

Snart ferdig refinansiert

Elkem signerte i februar en ny lånefasilitet på 1.150 millioner euro knyttet til refinansiering av konsernets gjeld, inkludert de to kinesiske virksomhetene Xinghuo Silicones and Yongdeng Silicon Materials. Lånefasiliteten består av en kredittfasilitet på 250 millioner euro, et ordinært lån på 400 millioner euro og et brolån på 500 millioner euro. Refinansieringen av Elkems tidligere lånefasiliteter ble gjennomført i tilknytning til konsernets børsnoteringsprosess. Refinansieringen av Xinghuo Silicones og Yongdeng Silicon Materials ventes gjennomført i andre kvartal 2018, betinget av nødvendig godkjenning fra relevante kinesiske myndigheter.

Gode markedsutsikter

Elkem forventer fortsatt sterke markeder for alle divisjoner, særlig for Silicones.

- Resultatene for andre kvartal ventes å være på linje med første kvartal. Det ventes imidlertid at produksjonen av silisium, silikon og ferrosilisium vil kunne øke, spesielt i Kina, og dette kan bidra til en svekkelse av markedsprisene. Forventningene for annet halvår 2018 er derfor usikre og resultatene kan bli lavere enn for første halvår, avslutter Helge Aasen.

Ved spørsmål, vennligst kontakt:

Morten Viga, CFO

Tel: +47 416 09 752

Email: morten.viga@elkem.no

Odd-Geir Lyngstad, Head of Investor Relations

Tel: +47 976 72 806

Email: odd-geir.lyngstad@elkem.no

Om Elkem

Elkem ble grunnlagt i 1904 og er en av verdens ledende leverandører av silisiumbaserte materialer. Selskapets virksomhet dekker hele verdikjeden fra kvarts til spesialiserte silikonprodukter i tillegg til produksjon av ferrosilisium og karbonmaterialer. Hovedkontoret ligger i Oslo, og selskapets 27 produksjonssteder og nettverk av salgskontorer verden over sikrer nærhet til kundene og tilgang til viktige sluttmarkeder. Elkem har over 6000 medarbeidere og investerer årlig betydelig i FoU-aktiviteter. Les mer på: www.elkem.com

Abonner