Sterkt resultat og gode markedsforhold

Report this content

Elkem har levert enda et kvartal med sterk vekst i omsetning og resultat. Det gode resultatet skyldes særlig silikonvirksomheten der attraktive markedsforhold fortsetter å bidra til økt lønnsomhet. Alle konsernets fire divisjoner leverte omsetningsøkning og forbedret resultat sammenliknet med samme periode i 2017.

Samlede driftsinntekter for andre kvartal 2018 var 7.120 millioner kroner, som er 38 prosent høyere enn i andre kvartal 2017. Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) i årets andre kvartal beløp seg til 1.970 millioner kroner, en oppgang fra 810 millioner kroner i andre kvartal i fjor. Fortjeneste per aksje i kvartalet (EPS) ble 2,28 kroner og gir en samlet fortjeneste per aksje for første halvår på 3,53 kroner.

«Vi er meget fornøyd med å kunne rapportere nok et sterkt kvartal for Elkem. Alle divisjonene har vekst i omsetning og resultat, både for andre kvartal og første halvår sett under ett. Markedet er fortsatt sterkt, og Elkems fokus på spesialisering gir resultater» sier CEO Helge Aasen i en kommentar.

Alle konsernets fire divisjoner leverte omsetningsøkning og forbedret inntjening sammenliknet med tilsvarende kvartal i fjor. En viktig årsak til resultatveksten er at en stram markedsbalanse for oppstrøms silikonproduker har resultert i økte salgspriser innenfor Silicones-divisjonens markedssegmenter.

Elkems finansielle posisjon er sterk. Konsernets samlede egenkapital per 30. juni beløp seg til 12.178 millioner kroner, tilsvarende en egenkapitalandel på 44 prosent. Netto rentebærende gjeld var ved utløpet av kvartalet 4.458 millioner kroner, en nedgang fra 5.369 millioner ved utgangen av første kvartal.

Integrasjonen av de kinesiske virksomhetene Xinghuo Silicones og Yongdeng Silicon Materials, som ble kjøpt i forbindelse med kapitalutvidelsen og børsnoteringen den 22 mars, har god fremdrift. Hovedfokuset er på operasjonell drift og forbedring. Xinghuo Silicones har gradvis øket sin produksjonskapasitet i 2018 gjennom forbedringer i operasjonell drift og fjerning av flaskehalser i produksjonen. Yongdeng Silicon Materials vil bli vesentlig oppgradert i andre halvår 2018 med omforing av smelteovner, tekniske oppgraderinger og investeringer i miljø- og sikkerhet.

Markedssentimentet er fortsatt godt, men er ventet å bli noe svekket. Prisene for silikon ser ut til å flate ut og ventes å falle noe fremover. Effekten av tollavgift på amerikansk import av silikonprodukter fra Kina er usikker, men kan representere en risiko. Prisene på silisium og ferrosilisium har svekket seg noe gjennom andre kvartal, en utvikling som sannsynligvis vil fortsette gjennom tredje kvartal basert på økt sesongmessig produksjon i Kina samt svakere markedsforhold for polysilisium. Markedene for støperilegeringer og karbonprodukter ventes å være stabile. Xinghuo Silicones fullførte den annonserte vedlikeholdsstansen i august. Denne ventes å ha en negativ effekt på brutto driftsresultatet (EBITDA) på om lag 200 millioner kroner. På denne basis ventes resultatet for tredje kvartal å bli noe lavere enn i andre kvartal.

Ved spørsmål, vennligst kontakt:

Morten Viga, CFO
Telefon: +47 416 09 752
Epost: morten.viga@elkem.no
Odd-Geir Lyngstad
Head of Investor Relations

Telefon
: +47 976 72 806
Epost: odd-geir.lyngstad@elkem.no

Om Elkem

Elkem ble grunnlagt i 1904 og er en av verdens ledende leverandører av silisiumbaserte materialer. Selskapets virksomhet dekker hele verdikjeden fra kvarts til spesialiserte silikonprodukter i tillegg til produksjon av ferrosilisium og karbonmaterialer. Hovedkontoret ligger i Oslo, og selskapets 27 produksjonssteder og nettverk av salgskontorer verden over sikrer nærhet til kundene og tilgang til viktige sluttmarkeder. Elkem har over 6000 medarbeidere og investerer årlig betydelig i FoU-aktiviteter. Les mer på: www.elkem.com