1,7 milliarder fra Enova til klima- og energitiltak

Støtten fra Enova og investeringene i markedet utløste prosjekter som til sammen skal gi et energiresultat på 1,6 TWh. Dette tilsvarer den samlede energibruken til alle husholdningene i Stavanger og Drammen kommune til sammen.

Det viser Enovas resultatrapport for 2012, som ble overlevert statssekretær Ane Hansdatter Kismul i Olje- og energidepartementet på Gardermoen fredag. Enova-støtte på 30 millioner til Gardermoens nye store utbygging, Terminal 2, ble samtidig offentliggjort.  Gardermoen vil dermed få Norges største og mest besøkte passivhus når utbyggingen står ferdig.

I alt 750 prosjekter fikk i 2012 tilsagn om støtte fra Energifondet som forvaltes av Enova. Prosjektene fordeler seg på tiltak innen energieffektivisering, konvertering og økt bruk av fornybar energi.

Satser på industrien

Elkem Salten i Nordland fikk den høyeste støttetildelingen i 2012. Et tilsagn om 350 millioner kroner bidrar til et energigjenvinningsprosjekt ved smelteverket som skal gi et årlig energiresultat på hele 300 GWh.

-Dette tilsvarer alene energibruken til seks norske småkommuner og viser med all tydelighet hvor stort potensial det er for energibesparelser i industrien, sier administrerende direktør i Enova, Nils Kristian Nakstad.

Enova ønsker de neste årene å være med på de prosjektene som bidrar til at norsk industri skal være verdensledende både på energi- og klimateknologi og energieffektivisering.

Ny teknologi

Fjoråret innledet også en periode med et enda sterkere trykk på utviklingen av ny klimavennlig teknologi.

-Vi skal bidra til at regjeringens klimamål nås. Da er det helt avgjørende at vi investerer i slike prosjekter. Enova ga i 2012 tilsagn om 336 millioner til teknologiprosjekter. Dette skal resultere i investeringer på hele 1,1 milliarder kroner, forteller direktøren.

Teknologi for fremtidens bygg

Nakstad understreker at en tett dialog med et offensivt og ambisiøst næringsliv er helt avgjørende for å lykkes i å nå målene.

-Vi satser på de som går foran. Gjennom å være en støttespiller for de som har ønsket å investere i passivhus, har gode og svært energieffektive bygg blitt etterspurt. Det er høstet erfaringer med byggemåter som gjør at vi kan redusere støtten til passivhus noe. Vi lanserer nå programmet "Ny teknologi til fremtidens bygg" som er rettet mot de som vil strekke seg enda lenger, sier Nakstad.

Last ned hele rapporten på enova.no

Kontaktinfo:

Administrerende direktør, Nils Kristian Nakstad – tlf. 906 04 344
Strategi- og kommunikasjonsdirektør, Geir Nysetvold – tlf 905 96 520
Kommunikasjonsrådgiver Espen Sletvold, tlf 971 28 188 

Tags:

Om oss

Statsforetaket Enova er etablert for å fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge. Vi har som mål at det skal bli lettere å velge enkle, energieffektive og miljøriktige løsninger for alle som ønsker det. Både private og offentlige aktører er viktige målgrupper, på så vel privat som yrkesmessig arena. Enovas virksomhet finansieres gjennom påslag på nettariffen og over Statbudsjettet. Virkemidlene vi tar i bruk for å nå målene er omfattende og differensierte. Ordninger med økonomisk støtte er organisert i programområder som gjenspeiler våre prioriteringer. Det er satt klare mål for vår virksomhet, vi skal derfor dokumentere resultatene fra vårt arbeid. Enova SF er et statsforetak som eies av Olje- og Energidepartmentet. Miljøeffektiv energiomlegging Mindre behov for energi Effektiv energibruk Økt varmeproduksjon basert på avfallsforbrenning og spillvarme Økt produksjon av fornybar energi Miljøvennlig bruk av naturgass

Multimedia

Multimedia