1 milliard i investeringsstøtte til vindkraft

Enova lyser ut ny søknadsrunde for investeringsstøtte til utbygging av vindkraft med søknadsfrist 29. januar 2010. Nye programkriterier åpner for støtte til mindre vindparker uten konsesjon.

Enova planlegger to søknadsrunder for vindkraft frem mot den forventede etableringen av et felles elsertifikatmarked med Sverige i 2012. Andre søknadsrunde planlegges høsten 2010, med vedtak tidlig i 2011. Økonomisk ramme I denne utlysningsrunden vil den økonomiske rammen være på om lag 1 milliard kroner. Hvor mye av rammen som vil bli benyttet, avhenger av rangeringen og størrelsen på prosjektene. Rammen tar utgangspunkt i Enovas budsjetter for 2010, samt fortsatt høy aktivitet på Enovas andre markedsområder som for eksempel varme, industri, bygg og teknologi. Økonomisk ramme for neste utlysning vil settes ut i fra at Enova har tilstrekkelig med midler til å nå sitt overordnede mål på 18 TWh innen 2011 - Dette er en betydelig satsing innenfor de rammene vi har til rådighet, og vi håper det kan bidra til en videreutvikling av vindkraftmarkedet de nærmeste to årene. Den viktigste utviklingen av markedet skjer imidlertid gjennom utbygging, og det er viktig at aktørene nå viser evne og vilje til gjennomføring. Vurdering av gjennomføringsevne vil bli tillagt større vekt i de kommende rundene, sier administrerende direktør Nils Kristian Nakstad i Enova. Enkeltmøller uten konsesjon kan søke - En vesentlig endring i programkriteriene er at mindre vindparker (enkeltmøller) som ikke er konsesjonspliktig nå kan søke om investeringsstøtte, sier områdeleder for vindprogrammet Espen Borgir Christophersen i Enova. Søknadsfrist 29. januar 2010. Trondheim 9. november 2009

Om oss

Statsforetaket Enova er etablert for å fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge. Vi har som mål at det skal bli lettere å velge enkle, energieffektive og miljøriktige løsninger for alle som ønsker det. Både private og offentlige aktører er viktige målgrupper, på så vel privat som yrkesmessig arena. Enovas virksomhet finansieres gjennom påslag på nettariffen og over Statbudsjettet. Virkemidlene vi tar i bruk for å nå målene er omfattende og differensierte. Ordninger med økonomisk støtte er organisert i programområder som gjenspeiler våre prioriteringer. Det er satt klare mål for vår virksomhet, vi skal derfor dokumentere resultatene fra vårt arbeid. Enova SF er et statsforetak som eies av Olje- og Energidepartmentet. Miljøeffektiv energiomlegging Mindre behov for energi Effektiv energibruk Økt varmeproduksjon basert på avfallsforbrenning og spillvarme Økt produksjon av fornybar energi Miljøvennlig bruk av naturgass

Dokumenter og linker