10 millioner til biobrenselbasert fjernvarme på Risenga i Asker

Bio Varme Akershus AS er tildelt 10 millioner kroner i støtte fra Enova til utbygging av pelletsfyrt varmesentral med tilhørende fjernvarmenett for Risenga i Asker kommune.

Deler av varmebehovet i området dekkes i dag av 3 store oljekjeler og flere mindre elkjeler. Overgang til fjernvarme basert på pellets kan gi en netto årlig reduksjon av oljeforbruket med ca. 1,2 millioner liter olje fra 2013. Dette gir en årlig miljøgevinst på om lag 3400 tonn CO2. - Fjernvarmeutbygging er viktig for omleggingen til fornybar oppvarming, og dette prosjektet er et godt eksempel. I tillegg oppnås en betydelig klimagevinst. Dette er også et konkret eksempel på at regjeringens tiltakspakke fungerer, slik at vi får fart på utbyggingen av fjernvarme, sier statssekretær Sigrid Hjørnegård. Allerede i 2003 startet kommunen arbeidet med å redusere energibruken i egne bygg, samt innføre energiledelse. Enova har støttet dette arbeidet med 3 millioner kroner. - På Risenga i Asker har de gjort et skikkelig arbeid. Først har de jobbet med å redusere energibehovet, og dernest har de nå fått støtte til å bygge varmekapasitet i forhold til behovet. Dette er helt i tråd med Enovas intensjoner, sier programansvarlig for fjernvarme i Enova, Trude Tokle. Asker kommune har vært en foregangskommune i energieffektivisering og omlegging til fornybar energi. Kommunen har mottatt kr 300.000,- i støtte for å utarbeide en energi- og klimaplan, og dette arbeidet er nå i full gang. - Enovas bidrag er svært positivt og gir mulighet til å realisere fornybar fjernvarme til kommunale, fylkeskommunale og andre utbyggingsprosjekter i området. Dette vil gi betydelige klimagevinster for kommunen, sier prosjektutvikler i Bio Varme Akershus, Iren R. Aanonsen. Trondheim, 18. juni 2009

Om oss

Statsforetaket Enova er etablert for å fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge. Vi har som mål at det skal bli lettere å velge enkle, energieffektive og miljøriktige løsninger for alle som ønsker det. Både private og offentlige aktører er viktige målgrupper, på så vel privat som yrkesmessig arena. Enovas virksomhet finansieres gjennom påslag på nettariffen og over Statbudsjettet. Virkemidlene vi tar i bruk for å nå målene er omfattende og differensierte. Ordninger med økonomisk støtte er organisert i programområder som gjenspeiler våre prioriteringer. Det er satt klare mål for vår virksomhet, vi skal derfor dokumentere resultatene fra vårt arbeid. Enova SF er et statsforetak som eies av Olje- og Energidepartmentet. Miljøeffektiv energiomlegging Mindre behov for energi Effektiv energibruk Økt varmeproduksjon basert på avfallsforbrenning og spillvarme Økt produksjon av fornybar energi Miljøvennlig bruk av naturgass