400 millioner fordelt til offentlige bygg

650 offentlige bygg blir nå mer energieffektive ved hjelp av midler fra Enova. Det har vært en overveldende respons fra norske kommuner på denne delen av regjeringens tiltakspakke, som både skal gi en rask sysselsettingseffekt og føre til redusert energibruk i offentlige bygg.

- Det er svært inspirerende for oss å se så mange gode forslag til energisparing i kommunene. De prosjektene som nå blir tildelt midler vil gi en energibesparelse på om lag 70 GWh/år, sier adm.dir Nils Kristian Nakstad i Enova.

Samtidig konstaterer Enova at potensialet for energieffektivisering i offentlige bygg går langt ut over de 400 millionene som var avsatt til formålet i tiltakspakken: Hele 480 søknader ble mottatt til det ekstraordinære støtteprogrammet. Totalt omsøkt beløp er på 5,9 milliarder kroner og hvis alle søknadene skulle blitt innvilget ville energiresultatet vært på 513 GWh/år

Tilsagn pr. søker varierer fra noen titusener opp til 20 millioner kroner.

Tildeling av midler skjer på grunnlag av en rangering ut fra energiutbytte pr. støttekrone. Alle prosjektene er rangert på en liste fra de beste og nedover. Prosjektene med det største energiutbytte blir tildelt midler inntil potten på 400 millioner kroner er brukt opp. Dette betyr at 155 søkere får tilsagn om støtte.

- Det er viktig at midlene som når går ut blir satt i arbeid raskt. På denne måten oppnår man den sysselsettingseffekten regjeringen er opptatt av, sier Nakstad.

Søknadsfristen var 20. april og Enova har lagt stor vekt på en rask, men likevel grundig behandling av den store søknadsbunken.


Vedlegg:
Liste over mottakere av midler fra Enova tiltakspakke offentlige bygg


Om oss

Statsforetaket Enova er etablert for å fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge. Vi har som mål at det skal bli lettere å velge enkle, energieffektive og miljøriktige løsninger for alle som ønsker det. Både private og offentlige aktører er viktige målgrupper, på så vel privat som yrkesmessig arena. Enovas virksomhet finansieres gjennom påslag på nettariffen og over Statbudsjettet. Virkemidlene vi tar i bruk for å nå målene er omfattende og differensierte. Ordninger med økonomisk støtte er organisert i programområder som gjenspeiler våre prioriteringer. Det er satt klare mål for vår virksomhet, vi skal derfor dokumentere resultatene fra vårt arbeid. Enova SF er et statsforetak som eies av Olje- og Energidepartmentet. Miljøeffektiv energiomlegging Mindre behov for energi Effektiv energibruk Økt varmeproduksjon basert på avfallsforbrenning og spillvarme Økt produksjon av fornybar energi Miljøvennlig bruk av naturgass

Dokumenter og linker