58,4 Enova-millioner til fjernvarme i Tønsberg

Enova har gitt tilsagn om 58,4 millioner kroner for å sette fart i fjernvarmeutbyggingen i Tønsberg. Prosjektet har potensial til å erstatte et årlig forbruk på 8,2 millioner liter olje med fornybar energi.

Det er Skagerak Varme AS som får tilsagn om støtte til fjernvarmeprosjektet som skal levere 61,2 GWh fornybar varme til næringsliv og boliger i Tønsberg. Varmen skal i første rekke hentes fra en flisfyrt varmesentral med støtte fra naturgass. Enova-støtten skal også gå til utbygging av selve fjernvarmenettet i Tønsberg. Fjernvarmeutbyggingen er forankret i energi- og klimaplanen til Tønsberg kommune, som tilsier at klimautslippene i 2010 ikke skal være høyere enn 1990-nivået. Når prosjektet er ferdig utbygd i juni 2014, vil det kunne redusere CO2-utslippene med nær 22 000 tonn per år. - Enova har hatt som mål å få i gang fjernvarmeutbyggingen i landets 20 største byer. Dette tilskuddet vil bidra til et spennende utbyggingsprosjekt som får Tønsberg over på fornybar energi. Tønsberg kommune har utarbeidet en god og ambisiøs energi- og klimaplan, og støtten fra Enova vil kunne være et viktig bidrag i arbeidet med å få ned klimagassutslippene, sier administrerende direktør Nils Kristian Nakstad i Enova. - Fjernvarmeutbyggingen i Norge har skutt fart de siste årene, og er et konkret resultat av satsning på fornybar energi. Utbygging av slik infrastruktur er en forutsetning for klimavennlige varmeløsninger, og gjør at vi kan levere fornybar varme i generasjoner fremover, sier olje- og energiminister Terje Riis-Johansen. Så langt i år har Enova gitt nær 518 millioner kroner i støtte til fjernvarmeutbygging, etablering av lokale varmesentraler og konvertering til fornybar energi. I sum skal disse prosjektene levere 756 GWh fornybar energi per år. Det tilsvarer oppvarmingsbehovet til 58 000 norske husstander. Trondheim 6. oktober 2009

Om oss

Statsforetaket Enova er etablert for å fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge. Vi har som mål at det skal bli lettere å velge enkle, energieffektive og miljøriktige løsninger for alle som ønsker det. Både private og offentlige aktører er viktige målgrupper, på så vel privat som yrkesmessig arena. Enovas virksomhet finansieres gjennom påslag på nettariffen og over Statbudsjettet. Virkemidlene vi tar i bruk for å nå målene er omfattende og differensierte. Ordninger med økonomisk støtte er organisert i programområder som gjenspeiler våre prioriteringer. Det er satt klare mål for vår virksomhet, vi skal derfor dokumentere resultatene fra vårt arbeid. Enova SF er et statsforetak som eies av Olje- og Energidepartmentet. Miljøeffektiv energiomlegging Mindre behov for energi Effektiv energibruk Økt varmeproduksjon basert på avfallsforbrenning og spillvarme Økt produksjon av fornybar energi Miljøvennlig bruk av naturgass