Biofyrte agurker på Nordre Kure gård

Enova har gitt tilsagn på i overkant av en million kroner til et porsjonsfyrt flisanlegg på Nordre Kure gård i Rygge kommune.

Fyringsanlegget på gården består i dag av to oljekjeler. Nå erstattes 90 prosent av energiforbruket med forbybar bioenergi. Gården driver produksjon av agurk uten vekstlys. Det vil si at alt energiforbruk er varme, og at det ikke er noen produksjon i de mørkeste og kaldeste månedene av året. - Det finnes om lag 18.000 større oljekjeler rundt om i Norge. De fleste av disse kan med relativt enkle grep konverteres til å fyres med fornybar energi. Å skifte ut olje med fornybar energi er et viktig bidrag for å få ned utslippene av klimagasser og et viktig satsingsområde for Enova, sier rådgiver Trond Bratsberg i Enova. Fliskjelen, som delvis skal fyres med egenprodusert flis, skal settes opp som et eget frittstående hus. Dette skal plasseres i litt avstand fra veksthusene og knyttes til eksisterende fyringsanlegg med ny ringledning på 100 meter. Det skal også bygges en buffertank som dekker totalt 10 timers varmebehov på en kald vinterdag. Dette gir stor sikkerhet og mulighet for utvidelse av veksthusanlegget. Nordre Kure gård søkte Enova om støtte via program for lokale energisentraler. Dette programmet er utarbeidet for å gi støtte til aktører som ønsker konvertering til eller etablering av ny varmeproduksjon basert på fornybare energikilder som biobrensel, termisk solvarme eller varmepumpe.

Om oss

Statsforetaket Enova er etablert for å fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge. Vi har som mål at det skal bli lettere å velge enkle, energieffektive og miljøriktige løsninger for alle som ønsker det. Både private og offentlige aktører er viktige målgrupper, på så vel privat som yrkesmessig arena. Enovas virksomhet finansieres gjennom påslag på nettariffen og over Statbudsjettet. Virkemidlene vi tar i bruk for å nå målene er omfattende og differensierte. Ordninger med økonomisk støtte er organisert i programområder som gjenspeiler våre prioriteringer. Det er satt klare mål for vår virksomhet, vi skal derfor dokumentere resultatene fra vårt arbeid. Enova SF er et statsforetak som eies av Olje- og Energidepartmentet. Miljøeffektiv energiomlegging Mindre behov for energi Effektiv energibruk Økt varmeproduksjon basert på avfallsforbrenning og spillvarme Økt produksjon av fornybar energi Miljøvennlig bruk av naturgass