Bruk av pellets er lønnsomt for norsk industri

Bruk av pellets til oppvarming og prosess kan gi lavere energikostnader for norske industribedrifter. Reduserte energikostnader oppnås først og fremst ved konvertering fra lettolje til pellets. Dette viser en større studie analyseselskapet XRGIA har gjort for Enova.
– Skal vi få et velfungerende pelletsmarked i Norge må industrien gå foran, sier fungerende avdelingsdirektør Helle Grønli i Enova.

Pellets har liten utbredelse i Norge i dag til tross for at pellets er biobrenselet med høyest energitetthet og det forbrenningsmessig enkleste å bruke av all biobrensel. Årsakene til dette er blant annet usikkerhet om hvor robuste og varige oppvarmingsløsningene for pellets er. Usikkerhet om lagringsbehov og stabile leveranser er også medvirkende. Men potensialet er svært stort.

- Enovastøttede varmeprosjekter basert på pellets vil alene øke forbruket med 160% de neste par årene, fremholder Grønli.  – Men det er altså i industrien lønnsomhetspotensialet er størst, først og fremst på grunn av lang brukstid, sier hun.

Overgang fra olje til pellets og annen bioenergi har stor betydning for reduksjon av klimagassutslipp i Norge. Dette er en viktig årsak til at Enova i tiden fremover vil legge enda større vekt på å utvikle markedet for pellets i Norge.

– Vi vil nå i samarbeid med næringen og industrien identifisere potensialet, kartlegge eventuelle barrierer, og aktivt markedsføre Enova-støtte til konvertering fra lettolje til pellets i industrien, avslutter Helle Grønli.

Lenker til rapporter (nedlastbare dokumenter):

Markedsrapport: Pelletsmarkedet i Midt-Norge (hovedrapport):
http://www.enova.no/minas27/publicationdetails.aspx?publicationID=542

Fungerende pelletsmarked - prinsipiell analyse:
http://www.enova.no/minas27/publicationdetails.aspx?publicationID=543


Ytterligere opplysninger:
Seniorrådgiver Roar Grønhaug, Enova SF
Mobil 416 27 304

Statsforetaket Enova eies av Olje- og energidepartementet og er etablert for å fremme en klimavennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge. Målet er at det skal bli enklere for husholdninger, næringsliv og offentlige virksomheter å velge enkle, energieffektive og klimavennlige løsninger. For mer informasjon og gratis råd om energiomlegging, se www.enova.no eller ring Enova Svarer på tlf. 800 49 003

Tags:

Om oss

Statsforetaket Enova er etablert for å fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge. Vi har som mål at det skal bli lettere å velge enkle, energieffektive og miljøriktige løsninger for alle som ønsker det. Både private og offentlige aktører er viktige målgrupper, på så vel privat som yrkesmessig arena. Enovas virksomhet finansieres gjennom påslag på nettariffen og over Statbudsjettet. Virkemidlene vi tar i bruk for å nå målene er omfattende og differensierte. Ordninger med økonomisk støtte er organisert i programområder som gjenspeiler våre prioriteringer. Det er satt klare mål for vår virksomhet, vi skal derfor dokumentere resultatene fra vårt arbeid. Enova SF er et statsforetak som eies av Olje- og Energidepartmentet. Miljøeffektiv energiomlegging Mindre behov for energi Effektiv energibruk Økt varmeproduksjon basert på avfallsforbrenning og spillvarme Økt produksjon av fornybar energi Miljøvennlig bruk av naturgass