Enova bevilger 1,1 milliarder til vindkraftprosjekter

Enova vedtok 7. juli å bevilge støtte til utbygging av fire vindkraftprosjekter i Norge. Prosjektene som får støtte er lokalisert i Troms, Nordland, Nord-Trøndelag og Rogaland. Den samlede tildelingen på 1,1 milliarder skal gi 456 GWh fornybar energi.

– Enova er svært glad for å kunne offentliggjøre den største tildelingen noensinne til utbygging av vindkraft i Norge. Dette bringer vindkraftnæringen i Norge ett skritt videre. I tillegg til økt fornybar energiproduksjon, vil dette også bidra til god kompetanseutvikling for norsk vindkraftindustri, sier adm. direktør Nils Kristian Nakstad i Enova. Til sammen er det bevilget 1,1 milliarder kroner i denne utlysningsrunden, noe som vil gi om lag 456 GWh ny fornybar energi. Det viktigste kriteriet for tildeling av støtte er størst energiutbytte per støttekrone. I tillegg er det en forutsetning at parkene har endelig konsesjon og tilgang på tilstrekkelig nettkapasitet. Enova har med dette støttet utbygging av totalt 1,6 TWh vindkraftproduksjon. Målet er å støtte 3 TWh innen utgangen av 2010. Oversikt over prosjekter: Prosjekt/ Søker/ Maksimal installert effekt (MW)/ Støttebeløp/ Beliggenhet Hundhammerfjellet/ NTE/ 3,5 MW/ 16 430 000 kroner/ Nærøy kommune Høg-Jæren/ Jæren Energi/ 80 MW/ 511 600 000 kroner/ Time og Hå kommuner Nygårdsfjellet/Nordkraft Vind/ 40 MW/ 200 100 000 kroner/ Narvik kommune Fakken/ Troms Kraft/ 60 MW/ 346 400 000 kroner/ Karlsøy kommune SUM: 183,5 MW/ 1 074 530 000 kroner Om Enova Statsforetaket Enova skal fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge. Vi har som mål at det skal bli lettere å velge enkle, energieffektive og miljøriktige løsninger for alle som ønsker det. Både private og offentlige aktører er viktige målgrupper, på så vel privat som yrkesmessig arena. Trondheim, 9. juli 2009 Kontaktpersoner: Kommunikasjonsdirektør Bård Bjerkaker, Enova, Tel. 900 67 007 Adm. direktør Nils Kristian Nakstad, Enova, Tel. 906 04 334 Avdelingsdirektør Energiproduksjon, Øyvind Leistad, Enova, Tel. 995 18 008 Områdeleder fornybar kraft, Espen Borgir Christophersen, Enova, Tel. 901 64 172

Om oss

Statsforetaket Enova er etablert for å fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge. Vi har som mål at det skal bli lettere å velge enkle, energieffektive og miljøriktige løsninger for alle som ønsker det. Både private og offentlige aktører er viktige målgrupper, på så vel privat som yrkesmessig arena. Enovas virksomhet finansieres gjennom påslag på nettariffen og over Statbudsjettet. Virkemidlene vi tar i bruk for å nå målene er omfattende og differensierte. Ordninger med økonomisk støtte er organisert i programområder som gjenspeiler våre prioriteringer. Det er satt klare mål for vår virksomhet, vi skal derfor dokumentere resultatene fra vårt arbeid. Enova SF er et statsforetak som eies av Olje- og Energidepartmentet. Miljøeffektiv energiomlegging Mindre behov for energi Effektiv energibruk Økt varmeproduksjon basert på avfallsforbrenning og spillvarme Økt produksjon av fornybar energi Miljøvennlig bruk av naturgass

Dokumenter og linker