Enova bevilger 445 millioner kr i støtte til utbygging av vindkraft i Rogaland og Sogn og Fjordane

Enova gir i dag støtte til Jæren Energi AS sitt planlagte vindkraftanlegg på Høg- Jæren, og Kvalheim Kraft sin planlagte utvidelse av vindkraftanlegget på Mehuken.
– Dette er et viktig skritt på veien for å realisere en norsk vindkraftsatsing og å nå Enovas mål om utbygging av 3 TWh vindkraft innen 2010. Ut i fra Enovas kriterier er Høg-Jæren og Mehuken vurdert som de beste alternativene. Disse prosjektene får støtte fordi de gir mest energi for pengene, sier adm. direktør Nils Kristian Nakstad i Enova SF.

Høg-Jæren
Jæren Energi får tilsagn om støtte på 352 millioner kroner til Høg-Jæren vindpark. Vindparken er lokalisert i Time og Hå kommuner i Rogaland. Vindkraftanlegget har en beregnet årsproduksjon på 228 GWh elektrisitet fra 2011.

Mehuken
Kvalheim Kraft får tilsagn om støtte på 93 millioner kroner til utvidelse av Mehuken vindpark trinn 2. Mehuken vindpark er lokalisert i Vågsøy kommune i Sogn og Fjordane. Mehuken trinn 2 er en utvidelse av det allerede eksisterende vindkraftanlegget i kommunen. Samlet produksjon for Mehuken trinn 1 og 2 vil være om lag 65 GWh elektrisitet fra 2011.

Mål på 3 TWh
Målet om utbygging av 3 TWh vindkraft er en god start på en norsk vindkraftsatsing. Norge har per i dag 1,1 TWh vindkraft. Med denne tildelingen vil dette øke til 1,368 TWh. Enovas vindkraftprogram vil bli utlyst også i 2009 og 2010 slik at målet kan nås.
– Enova skal bidra til å utvikle det norske vindkraftmarkedet ved å kontraktfeste utbygging av 3 TWh vindkraft innen 2010. Samtidig som dette er en god start går den norske vindkraftsatsningen inn i en avgjørende fase de kommende årene. Det er begrenset rom for videre støtte til vindkraft innenfor Enovas økonomiske ramme etter 2010. Enova mener derfor at det haster med å avklare hvilke rammebetingelser som skal gjelde for norsk vindkraft etter 2010, sier Nakstad.

Store muligheter og høyt kostnadsnivå
Til sammen er det bevilget 445 millioner kroner i denne utlysningsrunden, noe som vil gi i underkant av 300 GWh ny vindkraft. Enova erfarer at ulike vindparker varierer sterkt i lønnsomhet. Skal vi utløse det store potensialet for vindkraft i Norge er vi avhengig av å utvikle de rimeligste og mest kostnadseffektive utbyggingene.
– De to vindparkene som får støtte i denne omgangen krever betydelig mindre støtte enn de neste som stod på rangeringslista. Per dags dato fremstår vindkraft som kostnadskrevende, men vi har tro på at kostnadene vil gå ned allerede ved neste utlysningsrunde. Det forutsetter imidlertid at flere får endelig konsesjon, slik at vi får større konkurranse blant søkerne, sier Nakstad.

Reduserte utslipp
Ny produksjon av 278 GWh elektrisitet fra vindkraft kan dekke strømforbruket til 36.000 mennesker. I forhold til et konvensjonelt gasskraftverk vil vindmølleparkene kunne erstatte 110.000 tonn CO2 pr år. Dette tilsvarer CO2-utslipp fra 30.000 biler.

Link til informasjon om prosjektene: http://www.enova.no/vindkampanje/

Om oss

Statsforetaket Enova er etablert for å fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge. Vi har som mål at det skal bli lettere å velge enkle, energieffektive og miljøriktige løsninger for alle som ønsker det. Både private og offentlige aktører er viktige målgrupper, på så vel privat som yrkesmessig arena. Enovas virksomhet finansieres gjennom påslag på nettariffen og over Statbudsjettet. Virkemidlene vi tar i bruk for å nå målene er omfattende og differensierte. Ordninger med økonomisk støtte er organisert i programområder som gjenspeiler våre prioriteringer. Det er satt klare mål for vår virksomhet, vi skal derfor dokumentere resultatene fra vårt arbeid. Enova SF er et statsforetak som eies av Olje- og Energidepartmentet. Miljøeffektiv energiomlegging Mindre behov for energi Effektiv energibruk Økt varmeproduksjon basert på avfallsforbrenning og spillvarme Økt produksjon av fornybar energi Miljøvennlig bruk av naturgass