Enova gir ny gass til drivstoff av laks

Enova investerer 82 millioner kroner i Biokrafts planlagte biogassproduksjon på Skogn i Nord-Trøndelag. Dermed er anleggene som skal produsere biogass av fiskeavfall og avløpsslam nærmere å bli realisert. 

To nye prosjekt

Det trønderske bioenergiselskapet Biokraft AS har lenge hatt planer om å starte opp produksjon av biogass med avfall fra oppdrettsnæringen som råstoff. Etter at selskapet inngikk en avtale med Norske Skog ble det bestemt at anlegget skulle bygges på Fiborgtangen. I tillegg til produksjonen basert på  fiskeavfall  ble det nå mulig å lage biogass fra avløpene til papirfabrikken. Biokraft har tidligere fått tilsagn om støtte fra Enova til begge produksjonsformene gjennom to ulike prosjektsøknader.

I de to – tre årene som har gått siden disse tilsagnene ble gitt, har prosjektene utviklet seg såpass mye at Biokraft etter dialog med Enova besluttet å trekke søknadene og dermed også si fra seg tilsagnene . Biokraft søkte i stedet om støtte til to nye prosjekter.  Dette resulterte i at Biokraft nylig fikk innvilget 60 millioner til et anlegg som skal bruke fiskeavfall til å lage drivstoff, og 22 millioner til produksjon basert på avløpsslam.

- Biokraft har gjort et veldig grundig forarbeid og har synliggjort hva som er nødvendig for at dette skal bli mer enn en veldig god idé. Økt biogassproduksjon er et sentralt grep for å redusere klimautslippene fra transport. Vi mener derfor at det er riktig og viktig å investere så mye i disse to prosjektene, sier administrerende direktør i Enova, Nils Kristian Nakstad.

Kontrakter

Administrerende direktør Håvard Wollan i Biokraft AS er glad for at finansieringen fra Enova nå er på plass.

-I tillegg til avtalen med Norske Skog har vi også tidligere inngått avtaler med leverandører av råvarer til fabrikken, hovedsakelig fra norsk oppdrettsnæring. Med finansieringen fra Enova har vi også egenkapitalinvestorer og banker som ønsker å være med på realiseringen av fabrikken. Vi håper at spaden snart kan settes i jorda, sier han.

Endring

Ifølge de nye prosjektplanene skal det produseres 20 GWh biogass fra avløpsvannet og 80 GWh basert på fiskeavfall. Biobrensel fra papirfabrikken sørger for at også selve produksjonsprosessen blir fornybar.

En viktig endring sammenlignet med de opprinnelige prosjektene, er at anlegget som skal utnytte energipotensialet i avløpsvannet til Norske Skog Skogn, nå blir en integrert del av renseprosessen til avløpsvannet i stedet for et selvstendig anlegg.

- Vi er godt fornøyd med å ha etablert avtalen med Biokraft. Vi har stor tro på prosjektet, og det er gode synergier med Norske Skogs eksisterende virksomhet på Skogn, sier administrerende direktør Amund Saxrud i Norske Skog Skogn AS.

Venter

Den siste biten som må på plass for Biokraft er å inngå avtaler om leveranser av drivstoffet som skal produseres.

-Utgangspunktet for prosjektet har hele tiden vært at biogassen skal brukes i bussene i Trondheim, og til tross for at signalene hele tiden har vært veldig entydige, venter vi fortsatt på den endelige beslutningen. Vi har respekt for at dette er krevende prosesser, men det har nå gått over ett år siden vi leverte tilbudet vårt. Inntil videre er vi tvunget til å vente med endelig investeringsbeslutning og byggestart, Før vi går i gang med byggingen må vi vite at vi har en viss avsetning på biogassen, forklarer Wollan.

Dette er også forutsetning for at Enova skal gå inn i prosjektene.

Trondheim 7.mai 2014


Kontaktpersoner:

Håvard Wollan, administrerende direktør i Biokraft AS, tlf. 928 83 383, e-post: hw@biokraft.no

Eiliv Flakne, kommunikasjonssjef i Enova SF, tlf. 950 66 565, e-post: eiliv.flakne@enova.no

Om Biokraft AS

Biokraft ønsker å bli ledende i Skandinavia på produksjon og markedsføring av bærekraftig biodrivstoff. Økt bruk av biodrivstoff i transportsektor er helt nødvendig for å nå bindende klimamål i Norge innen 2020. Biokrafts første fabrikk for produksjon av bærekraftig biogass drivstoff kommer på Skogn, i samarbeid med Norske Skog Skogn. I første omgang er det industriavfall som skal omdannes til biodrivstoff, og på sikt håper Biokraft å omdanne også skog og skogsavfall til biodrivstoff. TrønderEnergi er største eier i Biokraft AS. For mer informasjon om Biokraft, se: www.biokraft.no

Om  Enova SF

Enova skal drive fram en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon, samt bidra til utvikling av energi- og klimateknologi. Dette gjøres hovedsakelig gjennom økonomisk støtte og rådgivning. Vårt oppdrag er å skape varige endringer i tilbud og etterspørsel etter effektive og fornybare energi- og klimaløsninger. Vi samarbeider tett med markedsaktører i privat næringsliv og offentlig virksomhet for å redusere bruken av energi og øke produksjonen fra fornybare energikilder. Virksomheten skal styrke forsyningssikkerheten og redusere utslippene av klimagasser.For mer informasjon, se: enova.no

Tags:

Om oss

Statsforetaket Enova er etablert for å fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge. Vi har som mål at det skal bli lettere å velge enkle, energieffektive og miljøriktige løsninger for alle som ønsker det. Både private og offentlige aktører er viktige målgrupper, på så vel privat som yrkesmessig arena. Enovas virksomhet finansieres gjennom påslag på nettariffen og over Statbudsjettet. Virkemidlene vi tar i bruk for å nå målene er omfattende og differensierte. Ordninger med økonomisk støtte er organisert i programområder som gjenspeiler våre prioriteringer. Det er satt klare mål for vår virksomhet, vi skal derfor dokumentere resultatene fra vårt arbeid. Enova SF er et statsforetak som eies av Olje- og Energidepartmentet. Miljøeffektiv energiomlegging Mindre behov for energi Effektiv energibruk Økt varmeproduksjon basert på avfallsforbrenning og spillvarme Økt produksjon av fornybar energi Miljøvennlig bruk av naturgass

Multimedia

Multimedia